Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2017

STT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
Nghiên cứu hoàn thiện công cụ đo kiểm, phân tích và đánh giá chất lượng mạng và dịch vụ 4G (LTE/LTE Advanced) ĐT.002/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Trần Hoàng Diệu Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu đề xuất giải pháp triển khai IPv6 trong các hệ thống thông tin di động ĐT.004/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Trọng Thái, ĐT Phương Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về nhiễu điện từ cho các thiết bị đa phương tiện ĐT.005/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Vũ Thị Lan Hương, Nguyễn Tiến Đức Tháng 1 –8/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị trạm chuyển tiếp 4G ĐT.006/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ KS. Trần Minh Tuân Tháng 1 –8/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật EMC về thiết bị đầu cuối 4G ĐT.007/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ  Ths. Nguyễn Việt Dũng Tháng 1 –8/2017 2017
  Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện nhóm quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị thông tin vô tuyến ĐT.008/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Ths. Nguyễn Phi Hùng Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Hệ thống truy nhập quang thụ động GPON – Phần lớp hội tụ truyền dẫn” ĐT.009/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Phạm Thị Hồng Nhung, Phan Thị Nga Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Hệ thống truy nhập quang thụ động GPON – Phần giao diện quản lý và điều khiển ONT” ĐT.010/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Thị Thu Trang Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa cho IPv6 ĐT.011/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Đỗ Trọng Đại, Nguyễn Trần Tuấn Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa cho IoT ĐT.044/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ TS. Vũ Văn San, TS. Nguyễn Đức Thủy Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT ĐT.045/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ PGS.TS Hà Hải Nam, TS. Vũ Tuấn Lâm Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về các yêu cầu chung cho IoT ở Việt Nam ĐT.046/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Ths. Phạm Đình Chung, TS. Nguyễn Chiến Trinh Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu các vấn đề bảo mật trong hệ thống thông tin di động 4G LTE ĐT.055/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ TS. Trần Thiện Chính, Ths. Lê Xuân Trung Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An toàn ứng dụng – Tổng quan và thuật ngữ” ĐT.057/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Ths. Trần Thị Tố Nga, Ths. Trương Thanh Tú Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công ở Việt Nam ĐT.027/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT TS. Nguyễn Trung Kiên Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng khung kiến trúc ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam ĐT.030/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT ThS. Nguyễn Hoàng Anh Tháng 1 –9/2017 2017
  Nghiên cứu công nghệ blockchain và đề xuất ứng dụng cho Việt Nam ĐT.047/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT ThS. Hoàng Mạnh Thắng Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí quản lý an toàn đối với các thiết bị có hệ điều hành nhúng ĐT.056/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT ThS. Cao Minh Thắng Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn không gian mạng và đề xuất cho Việt Nam ĐT.060/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT ThS. Nguyễn Kim Quang; ThS. Cao Minh Thắng Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, dự báo và cung cấp thông tin thời gian thực về khí hậu, sản xuất, canh tác nông nghiệp ĐT.028/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện Kinh tế Bưu điện TS. Trần Quang Huy (Q.Vtr), TS. Đặng Thị Việt Đức (PTK TC-KT1) Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu về nền kinh tế số (digital economy) và đề xuất đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông ĐT.031/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện Kinh tế Bưu điện Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương, TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đeo thông minh nhận dạng hoạt động của người (iShoes) ĐT.023/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Khoa CNTT1 PGS.TS Phạm Văn Cường. Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải đáp luật giao thông sử dụng ngôn ngữ tự nhiên ĐT.024/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Khoa CNTT1 TS. Ngô Xuân Bách. Tháng 1 –11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng thiết kế mô phỏng bộ ghép kênh hai mode để nâng cao dung lượng kênh DWDM ĐT.025/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Khoa KTĐT1 TS. Trương Cao Dũng, Ths Bùi Thị Dân Tháng 1-11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống phục vụ nghiên cứu phát triển, đào tạo về IoT dùng cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về ICT ở Việt Nam ĐT.026/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Khoa KTĐT1 TS. Nguyễn Quốc Uy, Ths Nguyễn Quốc Dinh Tháng 1-11/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng TCVN về mã hóa tín hiệu MPEG- 2 SDTV 01-07-NSCL Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ Ths. Đỗ Văn Tráng 6-12/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng TCVN về các bảng thông tin dịch vụ PSI/SI 02-07-NSCL Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ TS. Trần Thiện Chính 6-12/2017 2017
  Nghiên cứu xây dựng TCVN về mã hóa âm thanh theo chuẩn MPEG-1 Layer II (Musicam) 03-07-NSCL Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ Ths. Đinh Thanh Phương 6-12/2017 2017
  Nghiên cứu, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn, công nghệ về thiết bị thu truyền hình số DVB-T2. 04-07-NSCL Bộ TT&TT Viện KHKTBĐ Nguyễn Huy Quân 6-12/2017 2017
  “Nghiên cứu xây dựng TCVN về chất lượng sản phẩm phần mềm ứng dụng ký số cho văn bản điện tử” 05-07-NSCL Bộ TT&TT Viện CNTT&TT CDIT Ths. Hoàng Xuân Sơn 6-12/2017 2017
  “Nghiên cứu xây dựng TCVN về bài đo đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm ký số, kiểm tra chữ ký số, lưu trữ văn bản điện tử đã ký số và xây dựng công cụ thử nghiệm đo đánh giá chất lượng” 06-07-NSCL Bộ TT&TT Viện CNTT&TT CDIT ThS. Hoàng Mạnh Thắng 6-12/2017 2017