Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2016

TT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng dịch vụ di động 4G (LTE) 04-16-KHKT-SP Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Trần Hoàng Diệu 3-11/2016 2016
2 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị trạm gốc trong mạng thông tin di động 4G (LTE) 16-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Việt Dũng 3-11/2016 2016
3 Nghiên cứu xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị lặp trong mạng thông tin di động 4G (LTE) 17-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Trần Minh Tuân 3-11/2016 2016
4 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn IPv6 cho di động 18-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Trọng Thái 3-11/2016 2016
5 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tự động cấu hình địa chỉ phi trạng thái trong IPv6 19-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ TS. Vũ Văn San & TS. Nguyễn Đức Thủy 3-11/2016 2016
6 Nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn QCVN 22:2010/BTTTT về an toàn điện cho thiết bị viễn thông 20-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Trần Thiện Chính 3-11/2016 2016
7 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về nguồn 48V 21-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Trọng Thành 3-11/2016 2016
8 Nghiên cứu xây dựng quy phạm về quản lý, bảo dưỡng cột anten vô tuyến điện  22-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Việt Thắng 3-11/2016 2016
9 Nghiên cứu, rà soát hoàn thiện tiêu chuẩn về giao diện cho khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số (DVB-CI+) 23-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Vũ Hồng Sơn 3-11/2016 2016
10 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn về các bản ghi tài nguyên cho các phần mở rộng bảo mật DNS 29-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Phạm Đình Chung 6-12/2016 2016
11 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn về hàm bảo mật DNS xác thực định danh phân bổ cho DNSSEC 30-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Trần Tuấn 3-11/2016 2016
12 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn “Kiểm thử phần mềm – Phần 4: Kỹ thuật kiểm thử”  31-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Thị Phương Nam 3-11/2016 2016
13 Nghiên cứu rà soát và cập nhật tiêu chuẩn TCVN 8695-1:2011 ISO IEC 20000-1:2005 “Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 1: Các yêu cầu” và TCVN 8695-2:2011 ISO IEC 20000-1:2005 “Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 2: Quy phạm thực hành” 32-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Vũ Thị Lan Hương 3-11/2016 2016
14 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Mã hóa các đối tượng âm thanh hình ảnh – Các hệ thống” 33-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Phan Thị Nga 3-11/2016 2016
15 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000- Hệ thống mã hóa lõi” 34-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Tiến Đức 3-11/2016 2016
16 Nghiên cứu rà soát và cập nhật tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2009 “Công nghệ thông tin – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu” 35-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Trọng Đại 3-11/2016 2016
17 Nghiên cứu rà soát và cập nhật tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 27002:2009 “Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin” 36-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Hoàng Ngọc Khánh &Vũ Tuấn Lâm 3-11/2016 2016
18 Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn về an toàn thông tin (từ Dự án hệ thống chuẩn thông tin số và trao đổi thông tin) 39-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Phạm Thị Hồng Nhung 3-11/2016 2016
19 Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, phân tích và kiểm duyệt tin nhắn qua ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt 07-16-KHKT-RD Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT TS. Nguyễn Trung Kiên 3-11/2016 2016
20 Nghiên cứu, nâng cấp hệ thống rà quét lỗ hổng an toàn bảo mật website và triển khai cho các website thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 08-16-KHKT-RD Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT Ths. Hoàng Mạnh Thắng 3-11/2016 2016
21 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo vệ hệ thống thông tin” 37-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT PGS.TS Trần Quang Anh 3-11/2016 2016
22 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn quy trình kiểm tra đánh giá” 38-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT PGS.TS Trần Quang Anh 3-11/2016 2016
23 Nghiên cứu các công nghệ, giải pháp kỹ thuật lắng nghe mạng xã hội (social media listening) và đề xuất ứng dụng ở Việt Nam 40-16-KHKT-RD Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện CDIT Ths. Nguyễn Kim Quang, Dư Anh Tuấn 3-11/2016 2016
24 Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống truyền dữ liệu vô tuyến (Radio Data System) ứng dụng cho hệ thống phát thanh số ở Việt Nam 05-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Khoa KTĐT1 Nguyễn Trung Hiếu, Lê Xuân Thành 3-11/2016 2016
25 Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống tích hợp ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu (GNSS) trong quản lý giao thông đô thị trên nền tảng di động 17-16-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Khoa KTĐT1 Nguyễn Ngọc Minh 3-11/2016 2016