Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2015

TT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì Chủ trì ĐT Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Nghiên cứu phương pháp đo giản đồ bức xạ anten và ứng dụng trong thông tin di động ở Việt Nam 05-15-KHKT-SP Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Huy Quân 2-11/2015 2015
2 Nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO) và đề xuất áp dụng cho Việt Nam 11-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ TS. Trần Thiện Chính, ThS. Bùi Thị Thu Thủy 2-11/2015 2015
3 Nghiên cứu định hướng xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ thiết lập, triển khai mạng di động công nghệ LTE tại Việt Nam  12-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ KS. Văn Quang Dũng 2-11/2015 2015
4 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho thiết bị radar hàng hải (SOLAS) 13-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Ths.Nguyễn Trọng Thành; KS. Hoàng Ngọc Khánh 2-11/2015 2015
5 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị radar hàng hải sử dụng ngoài hệ thống cứu nạn (non-SOLAS) 14-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Thị Thu Trang; KS. Phan Thị Nga 2-11/2015 2015
6 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho cáp quang treo dọc đường dây điện lực (cáp quang tự treo ADSS) 15-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS. Vũ Hồng Sơn 2-11/2015 2015
7 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA băng tần 900 MHz  16-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ KS. Trần Thanh Tú 2-11/2015 2015
8 Nghiên cứu xây dựng quy phạm quản lý, bảo dưỡng mạng ngoại vi viễn thông  17-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ Ths. Đỗ Trọng Đại TS. Trần Thiện Chính 2-11/2015 2015
9 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn về các yêu cầu và hướng dẫn bảo mật DNS (DNSSEC)  18-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS.Nguyễn Việt Dũng 2-11/2015 2015
10 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho hệ thống hội nghị truyền hình sử dụng trong nội bộ các cơ quan nhà nước 19-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Tiến Đức; KS. Nguyễn Trung Thành 2-11/2015 2015
11 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Truyền thông an toàn giữa các mạng sử dụng mạng riêng ảo (VPN)” 20-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS Phạm Thị Hồng Nhung ; ThS. Đỗ Văn Tráng 2-11/2015 2015
12 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 5: Giao thức bản tin điều khiển Internet” 21-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ PSG. TS Hoàng Minh – ThS. Lê Đức Vượng 2-7/2015 2015
13 Nghiên cứu xây dựng các bài đo kiểm tra chức năng thiết bị Router biên khách hàng IPv6 22-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ TS. Nguyễn Đức Thủy; KS. Nguyễn Trần Tuấn 2-7/2015 2015
14 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn về các thay đổi trong giao thức đối với phần mở rộng của bảo mật DNS (DNSSEC) 23-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS.Đỗ Đức Thành 2-11/2015 2015
15 Nghiên cứu xây dựng các bài đo kiểm tra chức năng nút IPv6 theo các giao thức lõi IPv6 24-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS. Nguyễn Kim Quang; ThS. Lê Đức Vượng 2-7/2015 2015
16 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn Giao thức phát hiện đối tượng nghe Multicast (MLD) 25-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ TS. Vũ Văn San; KS. Nguyễn Tạ Thái 2-7/2015 2015
17 Nghiên cứu, xây dưng tiêu chuẩn quốc gia “Kiểm thử phần mềm – Phần 1: Khái niệm và định nghĩa” 26-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ KS Hoàng Minh Ánh 2-10/2015 2015
18 Nghiên cứu, xây dưng tiêu chuẩn quốc gia “Kiểm thử phần mềm – Phần 2: Quy trình kiểm thử” 27-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS. Vũ Hồng Sơn 2-10/2015 2015
19 Nghiên cứu, xây dưng tiêu chuẩn quốc gia “Kiểm thử phần mềm – Phần 3: Tài liệu kiểm thử” 28-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS. Trần Thị Tố Nga 2-10/2015 2015
20 Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (nhóm quy chuẩn kỹ thuật về âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu audio trong các chương trình truyền hình) 29-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ TS. Vũ Tuấn Lâm;  ThS. Nguyễn Việt Thắng 2-7/2015 2015
21 Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm quản lý đăng ký tiêu chuẩn dữ liệu sử dụng trong cơ quan nhà nước 01-15-KHKT-SP Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT- Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT Ths. Nguyễn Công Thuận (và Ng Thái Sơn, Lê Minh Hải, Phạm Quốc Hùng) Tháng 1 –11/2015 2015
22 Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử bảo mật các cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước 02-15-KHKT-SP Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT- Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT Ths. Cao Minh Thắng (và Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Thị Xuân, Lê Văn Ứng) Tháng 1 –11/2015 2015
23 Nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu quản chất lượng dịch vụ công nghệ tin thuê ngoài của cơ quan nhà nước 30-15-KHKT-TC Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT- Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT Ths. Đỗ Mạnh Hùng Tháng 1 –11/2015 2015
24 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tích hợp thông minh (On board Unit – OBU) phục vụ cung cấp thông tin, thanh toán điện tử trong hệ thống giao thông thông minh (ITS) 03-15-KHKT-SP Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT- Khoa Kỹ thuật Điện tử 1 TS. Nguyễn Ngọc Minh Tháng 1 –11/2015 2015
25 Nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm M2M gateway tương thích nền tảng di động ở Việt Nam 04-15-KHKT-SP Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT- Khoa Kỹ thuật Điện tử 1 TS. Vũ Trường Thành, Ths. Nguyễn Trung Hiếu Tháng 1 –11/2015 2015