DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2013

STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì T.gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống đo đánh giá chất lượng dịch vụ truyền tải trên mạng băng rộng di động 3G
Mã số: 13-13-KHKT-SP
Đề tài cấp Bộ KS. Trịnh Nguyên Bảo 3-11/2013 2013
2 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thông tin hoạt động trong dải tần 5855 MHz -5926 MHz cho hệ thống giao thông thông minh
Mã số: 30-12-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ TS. Trương Trung Kiên 5-11/2013 2013
3 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị TETRA – Phần 1: Chức năng thoại và dữ liệu
Mã số: 31-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Đỗ Đức Thành 3-10/2013 2013
4 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị TETRA – Phần 2: Chế độ trục tiếp
Mã số: 32-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Đỗ Thu Thuỷ 3-10/2013 2013
5 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về định dạng file để lưu trữ và xem lại các dịch vụ DVB-FF
Mã số: 33-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Đỗ Diệu Hương 3-10/2013 2013
6 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống phụ đề DVB-Sub
Mã số: 34-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ KS. Thân Phụng Cường 3-10/2013 2013
7 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng Ethernet
Mã số: 35-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ TS. Vũ Tuấn Lâm;
TS. Vũ Hoàng Sơn
3-11/2013 2013
8 Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động (MESs) trong thông tin vệ tinh tốc độ thấp dải tần 11/12/14 GHz
Mã số: 36-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Trần Thị Tố Nga 3-11/2013 2013
9 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ đối với các thiết bị vô tuyến
Mã số: 37-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ KS. Phan Văn Minh 3-8/2013 2013
10 Nghiên cứu rà soát và cập nhật tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7189:2009 về Tương thích điện từ – Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo
Mã số: 38-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Nguyễn Thu Hiền 3-8/2013 2013
11 Nghiên cứu rà soát và cập nhật tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7317:2003 về Tương thích điện từ – Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính miễn nhiễm – Giới hạn và phương pháp đo
Mã số: 39-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Vũ Thị Lan Hương 3-8/2013 2013
12 Nghiên cứu đề xuất quy định kỹ thuật hỗ trợ liên thông văn bản điện tử
Mã số: 40-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Nguyễn T. Hà Giang 5-11/2013 2013
13 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về Tương thích điện từ – Mô tả và phân loại môi trường điện từ
Mã số: 41-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Nguyễn Thu Trang 3-11/2013 2013
14 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho các thiết bị DECT
Mã số: 42-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ KS. Đào Đức Dương 3-11/2013 2013
15 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về các quá trình vòng đời hệ thống
Mã số: 43-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ TS. Nguyễn Chiến Trinh 3-10/2013 2013
16 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về mô hình chất lượng hệ thống và phần mềm
Mã số: 44-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ TS. Nguyễn Chiến Trinh 3-10/2013 2013
17 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý sự cố an toàn thông tin
Mã số: 45-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Phạm Hồng Nhung 3-10/2013 2013
18 Nghiên cứu công nghệ Wi-Fi theo chuẩn 802.22 và khả năng áp dụng nhằm phát triển hạ tầng truy nhập băng rộng cho vùng nông thôn Việt Nam
Mã số: 46-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ KS. Bùi Hồng Thuận 3-11/2013 2013
19 Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về IPv6 lõi và phương pháp đo kiểm, đánh giá phù hợp
Mã số: 47-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ PGS.TS Hoàng Minh;
ThS. Trần Hoàng Diệu
3-10/2013 2013
20 Nghiên cứu phương pháp đo kiểm và đánh giá tính sẵn sàng IPv6 của các thiết bị khách hàng và thiết bị mạng
Mã số: 48-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ TS. Đinh Minh Sơn;
ThS. Trần Hoàng Diệu
3-10/2013 2013
21 Nghiên cứu các tiêu chuẩn về bảo mật và trao đổi khóa trong giao thức IPv6 và đề xuất áp dụng
Mã số: 49-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Phạm Anh Thư 3-11/2013 2013
22 Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống đo kiểm đánh giá thiết bị thu truyền hình số DVB-T2 theo QCVN 63:2012/BTTTT
Mã số: 50-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Đỗ Tiến Trung 3-8/2013 2013
23 Nghiên cứu chuẩn đánh giá chất lượng thoại POLQA (ITU-T P.863) và khả năng áp dụng trên mạng viễn thông Việt Nam
Mã số: 51-13-KHKT-TC
Đề tài cấp Bộ ThS. Nguyễn Việt Dũng 3-11/2013 2013
24 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cho bộ truy nhập có điều kiện (CAM) dùng trong truyền hình số mặt đất
Mã số: 73-13-KHKT-RD
Đề tài cấp Bộ TS. Trần Thiện Chính 5-11/2013 2013
25 Nghiên cứu ảnh hưởng điện từ trường giữa các hệ thống điện gió đối với hệ thống radar hàng hải và radar góc ngẩng thấp
Mã số: 78-13-KHKT-RD
Đề tài cấp Bộ KS. Nguyễn Nam Anh 3-11/2013 2013