DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2012

STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì T.gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Nghiên cứu phát triển công cụ đo kiểm các tham số chỉ tiêu chất lượng dịch vụ mạng IP và thử nghiệm đánh giá.
Mã số: 07-12-KHKT-SP
Cấp Bộ ThS. Trần Hoàng Diệu 2012 2012
2 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz.
Mã số: 29-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Trần Tố Nga 2012 2012
3 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nối video số không dây.

Mã số: 30-12-KHKT-TC

Cấp Bộ ThS. Đỗ Thu Thuỷ 2012 2012
4 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị Audio không dây dải tần từ 25 MHz đến 2 GHz.
Mã số:31-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Vũ Hồng Sơn 2012 2012
5 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nối video số không dây dải tần từ 1,5 GHz đến 50 GHz.
Mã số: 32-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Nghiêm Thanh Huyền 2012 2012
6 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị Microphone không dây dải tần từ 25 MHz đến 3 GHz.
Mã số: 33-12-KHKT-TC
Cấp Bộ KS. Nguyễn Việt Dũng 2012 2012
7 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; thiết bị trung kế vô tuyến TETRA.
Mã số: 34-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Đỗ Đức Thành 2012 2012
8 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuậtthiết bị thông tin UWB
Mã số: 35-12-KHKT-TC
Cấp Bộ KS. Phan Văn Minh 2012 2012
9 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ cho máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2.
Mã số: 36-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Bùi Thu Thủy 2012 2012
10 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã STB trong mạng truyền hình vệ tinh.
Mã số: 37-12-KHKT-TC
Cấp Bộ KS. Phạm Tùng Lâm 2012 2012
11 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã STB trong mạng truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
Mã số: 38-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Thân Phụng Cường 2012 2012
12 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn các quá trình vòng đời phần mềm
Mã số: 39-12-KHKT-TC
Cấp Bộ CN. Phan Trần Tuấn 2012 2012
13 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn các yêu cầu chất lượng của sản phẩm phần mềm thương mại đóng gói và hướng dẫn kiểm tra
Mã số: 40-12-KHKT-TC
Cấp Bộ TS. Vũ Tuấn Lâm 2012 2012
14 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn hệ thống truy nhập quang thụ động GPON
Mã số: 41-12-KHKT-TC
Cấp Bộ TS. Nguyễn Đức Thủy 2012 2012
15 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn về các kịch bản mạng tham chiếu – các mối đe dọa, các kỹ thuật thiết kế và các vấn đề quản lý
Mã số: 42-12-KHKT-TC
Cấp Bộ TS. Nguyễn Chiến Trinh 2012 2012
16 Rà soát, cập nhật TCVN 8241-4-2:2009 Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
Mã số: 43-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Vũ Thị Lan Hương 2012 2012
17 Rà soát, cập nhật TCVN 8241-4-3:2009 tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến
Mã số: 44-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Vũ Thị Lan Hương 2012 2012
18 Rà soát, cập nhật TCVN 8241-4-6:2009 “Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến
Mã số: 45-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 2012 2012
19 Rà soát, cập nhật TCVN 7909-1-2:2008 Tương thích điện từ (EMC). Phần 1-2: Quy định chung. Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ
Mã số: 46-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Ngô Hán Chiêu 2012 2012
20 Rà soát, cập nhật TCVN 8241-4-8:2009 “Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn”
Mã số: 47-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 2012 2012
21 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật truyền dẫn/phát sóng truyền hình quảng bá số thế hệ thứ hai DVB-T2
Mã số: 48-12-KHKT-TC
Cấp Bộ KS. Nguyễn Trung Thành 2012 2012
22 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật truyền dẫn/phát sóng truyền hình quảng bá số thế hệ thứ hai DVB-C2
Mã số: 49-12-KHKT-TC
Cấp Bộ KS. Bùi Hồng Thuận 2012 2012
23 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an ninh – Hướng dẫn thực hiện Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS)”
Mã số: 50-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Phạm Hồng Nhung 2012 2012
24 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an ninh – Đo lường quản lý an ninh thông tin”
Mã số: 51-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Đỗ Văn Tráng 2012 2012
25 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần FM băng tần 54-68 MHz
Mã số: 52-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Đỗ Trọng Đại,
ThS. Nguyễn Việt Thắng
2012 2012
26 Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng truyền tải dịch vụ trên mạng di động 3G
Mã số: 53-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Đỗ Diệu Hương 2012 2012
27 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ internet cố định băng rộng
Mã số: 54-12-KHKT-TC
Cấp Bộ TS. Vũ Văn Thỏa 2012 2012
28 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp tương tự
Mã số: 55-12-KHKT-TC
Cấp Bộ Ts. Trần Thiện Chính 2012 2012
29 Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (nhóm về thiết bị lặp và phiến đấu dây)
Mã số: 56-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Đặng Quang Dũng 2012 2012
30 Nghiên cứu công nghệ web 3.0 và khả năng triển khai áp dụng
Mã số: 104-12-KHKT-RD
Cấp Bộ PGS.TS. Hoàng Minh 2012 2012
31 Nghiên cứu các vấn đề can nhiễu và khả năng sử dụng chung băng tần K, phục vụ cho các nghiệp vụ truyền thanh, truyền hình quảng bá và viễn thông
Mã số: 105-12-KHKT-RD
Cấp Bộ KS. Trịnh Vinh Quang 2012 2012
32 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị điện đàm VHF cơ động tích hợp phụ kiện cầm tay DSC loại D trong thông tin hàng hải
Mã số: 157-12-KHKT-TC
Cấp Bộ KS. Đoàn Phi Điệp 2012 2012
33 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị điện đàm VHF lắp đặt cố định có chức năng DSC loại D trong thông tin hàng hải
Mã số: 158-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Đỗ Tiến Trung 2012 2012
34 Nghiên cứu, xây dựng qui chuẩn kỹ thuật thiết bị thu nhận cuộc gọi chọn số loại A/B sử dụng các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong thông tin hàng hải
Mã số: 159-12-KHKT-TC
Cấp Bộ Ks. Văn Quang Dũng 2012 2012
35 Xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trương (EMC) cho thiết bị và dịch vụ vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz
Mã số: 160-12-KHKT-TC
Cấp Bộ KS. Đào Đức Dương 2012 2012
36 Nghiên cứu, xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật thiết bị modem ADSL
Mã số: 161-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Đặng Quang Dũng 2012 2012
37 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cáp quang công nghệ bọc chặt (tight buffer)
Mã số: 162-12-KHKT-TC
Cấp Bộ TS. Ngô Hồng Quang 2012 2012
38 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông
Mã số: 163-12-KHKT-TC
Cấp Bộ KS. Nguyễn Duy Hoàng 2012 2012
39 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thiết bị chống sét trên đường điện hạ áp (SPD) cung cấp cho các thiết bị điện tử, viễn thông
Mã số: 164-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Vũ Hồng Sơn 2012 2012
40 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an ninh – Quản lý an ninh cho hệ thống thông tin liên tổ chức, liên ngành”
Mã số: 165-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Bùi Thị Thu Thủy 2012 2012
41 Nghiên cứu xây dựng các phương pháp đánh giá chất lượng video cho các ứng dụng đa phương tiện
Mã số: 166-12-KHKT-TC
Cấp Bộ ThS. Nguyễn Trọng Thành 2012 2012
42 Nghiên cứu các kỹ thuật đo đánh giá chất lượng dịch vụ truyền hình HDTV
Mã số: 167-12-KHKT-TC
Cấp Bộ TS. Trần Thiện Chính 2012 2012
43 Nghiên cứu ảnh hưởng điện từ trường giữa các hệ thống điện gió đối với các trạm thông tin vô tuyến điện và radar quân sự, hàng không
Mã số: 171-12-KHKT-RD
Cấp Bộ ThS. Lê Xuân Trung 2012 2012
44 Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2
Mã số: 176-12-KHKT-RD
Cấp Bộ ThS. Đỗ Tiến Trung 2012 2012