Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA ĐẠI HỌC

 

STT TIÊU ĐỀ TÓM TẮT TẢI VỀ MÁY
1 Ngành Truyền thông Đa phương tiện Chuẩn đầu ra ngành Truyền thông Đa phương tiện – trình độ đại học (tạm thời)
2 Ngành Công nghệ Đa phương tiện Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Đa phương tiện – trình độ đại học
3 Ngành Kế toán Chuẩn đàu ra ngành Kế toán – trình độ đại học
4 Ngành Quản trị kinh doanh Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh – trình độ đại học
5 Ngành Marketing Chuẩn đầu ra ngành Marketing – trình độ đại học
6 Ngành An toàn thông tin Chuẩn đầu ra ngành An toàn thông tin – Hệ chính quy
7 Ngành Công nghệ thông tin Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin – trình độ đại học
8 Ngành Điện tử – Truyền thông Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – trình độ đại học
9 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử – trình độ đại học
10 Ngành Thương mại Điện tử Chuẩn đầu ra ngành Thương mại Điện tử