Thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024 trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông kết hợp cùng Đại học Bonch Bruevich – Đại học Viễn thông Nhà nước Saint Petersburg (Nga) tổ chức Talk show về lĩnh vực An toàn thông tin
05/04/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thảo luận về hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhân tài cùng Tập đoàn Huawei
05/04/2024

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-HV ngày 28/04/2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành về việc Quy định Công tác sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ kế hoạch số 1001/KH-HV ngày 15/09/2023 của Học viện về việc kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2023-2024 trên phần mềm trực tuyến S-link;

Căn cứ thông báo số 116/TB-CT&CTSV ngày 18/8/2023 của Học viện về việc triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link kỳ 1 năm học 2023-2024,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các lớp sinh viên tổ chức thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: tất cả sinh viên hệ đại học chính quy các khóa D20, D21, D22, D23.
  2. Thời gian thực hiện đánh giá: Từ ngày 08/04/2024 đến hết ngày 28/04/2024 trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link.
  3. Nội dung thực hiện:

TT

Nội dung thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1 Sinh viên tự đánh giá

– Sinh viên đăng nhập website https://slink.ptit.edu.vn

 – Chọn kỳ đánh giá (Kỳ 1 năm học 2023-2024)

– Thực hiện tự đánh giá.

Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 15/04/2024

 

Bước 2 Tập thể lớp (Ban cán sự- BCS lớp đánh giá) – BCS lớp tổ chức họp lớp dưới sự chủ trì của CVHT bằng hình thức online hoặc trực tiếp.

– Trên cơ sở kết quả rèn luyện được thống nhất trong cuộc họp, ban cán sự lớp đánh giá điểm rèn luyện (ĐRL) của các sinh viên trong lớp

– Thực hiện bước ghi “Biên bản cuộc họp” và lưu trên hệ thống sau khi hoàn thành việc đánh giá của các sinh viên trong lớp.

 

 

Từ ngày 16/04/2024 đến ngày 21/04/2024

 

Bước 3 Cố vấn học tập (CVHT) đánh giá – Cố vấn học tập đánh giá điểm rèn luyện (ĐRL) của các sinh viên trong lớp.

– Thực hiện bước xác nhận nội dung biên bản cuộc họp đã được BCS lớp ghi.

Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 28/04/2024

 

 

Bước 4 Nộp hồ sơ
 

1.  Nộp hồ sơ trên hệ thống

– Sau khi hoàn tất việc đánh giá, CVHT ấn gửi hồ sơ trên hệ thống về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, hồ sơ gồm có:

+ Bản đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên trong lớp.

+ Bản tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp.

+ Biên bản họp lớp.

 

Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 28/04/2024

 

 

 

2. Nộp hồ sơ bản cứng

Các lớp nộp 01 bản cứng có chữ ký đầy đủ của BCS lớp và CHVT và nộp về phòng CT&CTSV tại bộ phận giao dịch “một cửa” (ô số 3) hồ sơ gồm có:

+ Bản tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp.

+ Biên bản họp lớp.

 

Từ ngày 23/04/2024- 29/04/2024

(Hệ thống sẽ tự động khóa đối với các mốc thời gian trên, các lớp không thực hiện đánh giá theo quy định sẽ không được tính điểm rèn luyện HK1 năm học 2023– 2024. Phòng sẽ đề nghị Hội đồng không xem xét các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân và không đưa vào danh sách xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2023– 2024).

  1. Một số lưu ý trong quá trình triển khai:

4.1. Đối với sinh viên:

Sinh viên hoàn thành việc đánh giá trong thời gian quy định.

– Nếu quá thời gian chấm điểm mà sinh viên không gửi phiếu điểm, hệ thống sẽ tự tính bằng 0 điểm.

4.2. Đối với Ban cán sự lớp (lớp trưởng/lớp phó):

 + Đôn đốc nhắc nhở thành viên của lớp mình hoàn thành việc tự đánh giá kết quả rèn luyện trên phần mềm trực tuyến S-link kỳ 1 trong thời gian quy định.

+ BCS lớp không thực hiện đánh giá cho các thành viên trong lớp, BCS lớp chịu trách nhiệm trước thành viên trong lớp và tập thể.

4.3. Đối với cố vấn học tập:

+ Đôn đốc nhắc nhở sinh viên và BCS lớp hoàn thành việc tự đánh giá kết quả rèn luyện trên phần mềm trực tuyến S-link kỳ 1 trong thời gian quy định.

+ CVHT có thể tạo lịch họp lớp trên hệ thống S-link.

(Hướng dẫn đánh giá đối với sinh viên, BCS lớp, CVHT gửi kèm theo)

Rất mong sự phối hợp của các CVHT để việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024 đạt kết quả, đề nghị yêu cầu Ban cán sự các lớp, sinh viên nghiêm túc thực hiện văn bản hướng dẫn này.

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện xin liên hệ qua Phòng Chính trị và công tác sinh viên – Cô Lê Thị Kim Nhung – ĐT: 0243.8547795, email: nhungltk@ptit.edu.vn.

Chi tiết thông báo 389/TB ngày 05/4/2024.

Hướng dẫn chấm điểm rèn luyện trên phiếu đánh giá online (dành cho sinh viên)

Hướng dẫn chấm phiếu điểm rèn luyện (dành cho ban cán sự lớp)

Hướng dẫn chấm phiếu điểm rèn luyện (dành cho cố vấn học tập)

9618 lượt xem