Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án, tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D11VT, D11CN,D11DT,D11PT; L13CN,L13VT

Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)
08/04/2015
Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng khóa 2012 Phòng Giáo vụ thông báo:
11/05/2015
Show all

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM ĐỒ ÁN,

TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

 

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2011-2015 (các ngành: ĐTTT, CNTT, Đ-ĐT, ĐPT), Liên thông chính quy khóa 2013-2015 (các ngành: ĐTTT, CNTT)

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 (Quyết định số 451/QĐ-HV ngày 20/05/2014) và kế hoạch công tác năm 2015 của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010 – 2015 khối ngành kỹ thuật, liên thông đại học chính quy khóa 2013-2015 khối ngành kỹ thuật, Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức, thực tập tốt nghiệp, thi, làm Đồ án tốt nghiệp, tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010-2015 (các ngành CNTT, ĐTTT, Đ-ĐT, ĐPT) và hệ Liên thông khóa 2013-2015 (các ngành CNTT, ĐTTT) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

11.      KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1. ĐT-VT D11VT 1-8 378 4 tuầnTừ 29/06/2015 đến 26/07/2015 Khoa VT1 (chủ trì tổ chức và phân bổ SV).

Viện KHKTBĐ p/h (hướng dẫn khoảng 140-150 SV)

 
L13VT 40 Khoa VT1
2. CNTT D11CNPM1-4; 241 6 tuầnTừ 29/06/2015 đến 09/08/2015 Khoa CNTT1(chủ trì tổ chức và phân bổ sinh viên).

Viện CNTT&TT p/h (hướng dẫn khoảng 180-190 SV)

D11HTTT1-3 168
D11CLC 10
D11ATTT 70
L13CN 60 Khoa CNTT1
3. Đ-ĐT D11ĐTMT

D11XLTH

79

50

6 tuầnTừ 29/06/2015 đến 09/08/2015 Khoa KTĐT1
4 ĐPT D11ĐPT 31 6 tuầnTừ 29/06/2015 đến 09/08/2015 Viện CNTT&TT

I. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

Tải về:

Toàn văn kế hoạch + Các phụ lục kèm theo
24/4/2015