Thông báo: V/v: Đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến đối với khóa D17 khối kinh tế, TT ĐPT

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký môn học kỳ 1, năm học 2021-2022
16/07/2021
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021
28/07/2021

Kính gửi:     –   Các Khoa: Quản trị kinh doanh 1, Tài chính kế toán, Đa phương tiện

  • Viện Kinh tế Bưu điện (Bộ môn Marketing)
  • Sinh viên đại học chính quy khóa 2017 khối kinh tế, TT ĐPT

 

– Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26/2/2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19.

– Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-HV ngày 12/07/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức đánh giá đồ án, khóa luận, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch COVID-19 tại Học viện.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Học viện sẽ tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp khóa 2017 khối ngành Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện theo hình thức trực tuyến, thời gian bảo vệ tốt nghiệp theo thông báo của từng Khoa chuyên môn.

Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên có nguyện vọng Bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến theo kế hoạch thực hiện việc đăng ký như sau:

  1. Đăng ký nguyện vọng Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại trang QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn
  2. Thời gian đăng ký: Đến hết 12h00 ngày 22/07/2021
  3. Các sinh viên không đăng ký nguyện vọng sẽ không tham gia bảo vệ khóa luận trực tuyến. Học viện sẽ bố trí buổi bảo vệ khóa luận trực tiếp sau khi sinh viên quay trở lại học tập tập trung tại Học viện.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các Khoa/Viện, các sinh viên triển khai các nội dung trên để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Học viện.

Trân trọng!