Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)

Kế hoạch: V/v Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN các lớp hệ Đại học chính quy ngành Quản trị, Kế toán khóa 2011-2015
06/04/2015
Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án, tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D11VT, D11CN,D11DT,D11PT; L13CN,L13VT
24/04/2015
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015; căn cứ Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành;

Phòng Giáo vụ: Thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy và những sinh viên các khóa trước còn nợ môn chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng còn thời gian đào tạo; Phòng Giáo vụ cũng yêu cầu Sinh viên chủ động lập kế hoạch học tập trong kỳ phụ năm học 2014-2015 (học kỳ phụ chỉ tổ chức cho sinh viên thuộc diện học lại, học cải thiện điểm, học hai văn bằng) và thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo này, cụ thể:

1.         Quy định tổ chức học kỳ phụ:

–        Sinh viên chỉ được phép đăng ký không quá 03 môn (Đối với sinh viên học theo niên chế) và không quá 08 tín chỉ (Đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ). Số môn/ tín chỉ hạn chế trên không tính đến những môn Kỹ năng mềm, GDTC, GDQP-AN.

–       Lớp học phần sẽ được tổ chức nếu bộ môn phân công được giáo viên tham gia giảng dạy và đủ số lượng sinh viên đăng ký theo quy định (ưu tiên sinh viên năm cuối và sinh viên khóa trước)

2.    Quy trình đăng ký học:

Bước 1: Đăng ký môn học, từ 9h ngày 4/5/2015 đến 17h ngày 11/5/2015.

–        Đối với SV học tín chỉ (kể cả LT và 2 văn bằng): Đăng ký online trên http://qldt.ptit.edu.vn

–        Đối với SV học niên chế: Làm đơn (theo mẫu gửi kèm) gửi vào địa chỉ email: qldt@ptit.edu.vn (Phòng Giáo vụ sẽ xem xét và bố trí lịch học cụ thể cho những sinh viên này).

Bước 2: Đăng ký lịch học (TKB), từ 9h ngày 8/6/2015 đến 17h ngày 14/6/2015

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký và đề xuất giảng dạy của bộ môn, khoa/viện, phòng Giáo vụ công bố những môn học được tổ chức trước 5/6/2015.

–        Đối với sinh viên học tín chỉ, căn cứ môn học đã đăng ký ở Bước 1 để đăng ký TKB và nhận lịch học trên hệ thống (phải đăng ký Online).

–        Đối với sinh viên học niên chế: Phòng giáo vụ sẽ công bố danh sách đăng ký và xếp lớp.

3.        Thời gian học, thi và nộp kinh phí:

–       Thời gian học: Từ ngày 29/6/2015 đến  ngày 31/7/2015 (5 tuần học).

–       Thời gian thi: Từ ngày 03/8/2015 đến  ngày 9/8/2015 (01 tuần thi).

–       Thời gian nộp kinh phí: Từ ngày 6/7/2015 đến 17/7/2015.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến nội dung của thông báo này đến tất cả sinh viên của lớp.

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Giáo vụ để giải quyết.

Tải về:

Mẫu đăng ký học kỳ phụ năm học 2014-2015

Danh mục các môn học