Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng khóa 2012 Phòng Giáo vụ thông báo:

Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án, tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D11VT, D11CN,D11DT,D11PT; L13CN,L13VT
24/04/2015
Thông báo: Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành KT, QTKD (lớp L13KT, L13QT) Cơ sở đào tạo Hà Nội
12/05/2015
Show all

Ngày 11/05/2015

          Thời khóa biểu các lớp môn học thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ cao đẳng khóa 2012 và danh sách các lớp môn học kèm theo.

Cụ thể sinh viên download file kèm.

——————————————————————————————————————————–

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp

cho hệ Cao đẳng khóa 2012

Kính gửi:    Các lớp sinh viên  CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015; căn cứ Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; căn cứ Quyết định số  175  /QĐ-HV ngày 21/4/2015 về việc Ban hành tạm thời danh mục và đề cương chi tiết các học phần chuyên môn  thay thế thuộc khối kiến thức tốt nghiệp cho các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng;

Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học và thi một số học phần chuyên môn để tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo đối với sinh viên hệ cao đẳng khóa 2012 (Học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp), cụ thể:

1.      Sinh viên hệ cao đẳng bắt buộc phải học và thi các Học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (4 Tín chỉ- phụ lục kèm theo).

2.      Danh sách sinh viên theo lớp môn học được gửi kèm theo thông báo này.

3.      Thời gian học: 5 tuần, từ ngày 18/5 đến 19/6/2015; thi từ 22/6 đến 26/6/2015 – theo thời khóa biểu (TKB sẽ được phòng Giáo vụ công bố trên mạng trước ngày 12/5/2015).

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự các lớp sinh viên hệ cao đẳng khóa 2012 phổ biến nội dung của thông báo này đến tất cả sinh viên của lớp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Giáo vụ; ĐT: 0438547797

Tải về:

Toàn văn thông báo

Danh mục các học phần chuyên môn thay thế

Danh sách các lớp môn học ( Cập nhật 11/05/2015)
Thời khóa biểu các môn học thay thế (cập nhật 11/05/2015)
Lịch thực hành C12 (cập nhật 11/05/2015)