Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật

Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 học kỳ I 2023-2024 (tháng 8/2023)
13/09/2023
Thông báo V/v: Đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2019
15/09/2023

Kính gửi:   Sinh viên các lớp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành CNTT, ATTT, KT ĐTVT, CNKT Đ-ĐT, CN ĐPT khóa 2019-2024 tính đến hết năm học 2022-2023 (kết quả bao gồm điểm học kỳ hè); cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp Cơ sở đào tạo Hà Nội đã thống nhất kết luận:

  1. Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp:

Điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm Đồ án tốt nghiệp hoặc Học các học phần chuyên môn thay thế. Trong đó:

– Làm Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên nợ không quá 08 tín chỉ của những học phần không phải tiên quyết của Đồ án tốt nghiệp và có mức điểm TBC tích lũy như sau:

+ Ngành CNTT, ATTT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,80

+ Ngành CNĐPT: Chuyên ngành TKĐPT điểm TBC tích lũy ≥ 3,0; Chuyên ngành PTĐPT điểm TBC tích lũy ≥ 2,70.

+ Ngành KT ĐTVT, CN KTĐ-ĐT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,50

– Học các học phần chuyên môn thay thế: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm Đồ án tốt nghiệp. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

  1. Danh sách xét đủ điều kiện: Thông tin chi tiết được gửi đến sinh viên qua email do Học viện cấp.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN có nguyện vọng chuyển sang học các học phần thay thế tốt nghiệp phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét. Thời gian nộp đơn từ thứ Hai ngày 15/9/2023 đến trước 16h30 Thứ Năm ngày 21/09/2023 tại Văn phòng một cửa.

  1. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập tại trang: http://qldt.ptit.edu.vn theo tài khoản cá nhân. Các trường hợp thắc mắc về kết quả học tập, đề nghị email về cô Hoàng Kim Cúc: hkcuc@ptit.edu.vn trước 16h30 ngày 21/09/2023 để được xem xét giải quyết.
  2. Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

Trân trọng ./.

Mẫu-đơn-xin-chuyển-đổi-học-phần-TTTN