Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 9 năm 2014)

Kế hoạch ôn tập, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp và đề cương ôn thi cho sinh viên đại học chính quy khóa 2010-2015 (D10)
21/08/2014
Thông báo nghỉ học quốc khánh và lịch học bù
27/08/2014
Show all

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông

(Tháng 9 năm 2014)

           

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Sinh viên hệ Đại học Từ xa khóa 2012-2015 ngành CNTT, VT và QTKD và các khóa trước thi lại tốt nghiệp: 161 sinh viên.

2. Sinh viên hệ Đại học VLVH các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp ngành CNTT, VT và QTKD: 98 sinh viên.

3. Sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy và hệ liên thông CĐ, ĐH chính quy các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp: Dự kiến 500 lượt SV.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện và nộp về Phòng Giáo vụ (qua Trung tâm Giao dịch một cửa) trong khoảng thời gian từ ngày 25/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014.

II. MÔN THI

1. Hệ Đại học Từ xa: Thi môn cơ sở và chuyên môn

2. Hệ ĐH VLVH các khóa trước thi lại tốt nghiệp: Thi môn cơ sở và chuyên môn (môn thi cụ thể theo đăng ký). Sinh viên thi lại tốt nghiệp sẽ thi cùng đề thi với hình thức và trình độ đào tạo tương ứng.

3. Hệ cao đẳng, đại học chính quy và hệ liên thông cao đẳng, đại học chính quy thi lại tốt nghiệp: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (môn thi cụ thể theo đăng ký)

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi:

1.1. Ngày 19/9/2014: 15h00, sinh viên tập trung làm thủ tục và học tập quy chế thi tại Hội trường Nhà A2.

1.2. Ngày 20/9/2014:

– Sáng: Thi môn cơ sở.

– Chiều: Thi môn chuyên ngành.

1.3. Ngày 21/9/2014:

– Sáng: Thi môn Chính trị

– Chiều: Dự phòng.

2. Địa điểm thi: Giảng đường A2 và A3 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD: Chỉ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế, quy định đào tạo của Bộ GD&ĐT, Học viện.

2. Các Phòng, ban, trung tâm chức năng; các Khoa 1; Viện Kinh tế Bưu điện; Viện CNTT&TT, TTĐT BCVT I: Phân công cán bộ, giảng viên tham gia vào Hội đồng và các Ban giúp việc cho Hội đồng thi tốt nghiệp: Ban đề thi, Ban coi thi và Ban chấm thi.

3. Phòng Giáo vụ, Trung tâm Đào tạo ĐH Mở:

3.1. Tiếp nhận đơn; tổ chức xét điều kiện dự thi; soạn thảo, trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi đối với từng hình thức và trình độ đào tạo, gửi về Trung tâm KT&ĐBCLGD trước ngày 12/9/2014.

3.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai tổ chức kỳ thi.

4. Phòng Hành chính – Bảo vệ

4.1. Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, ấn phẩm phục vụ kỳ thi.

4.2. Phân công cán bộ tham gia công tác phục vụ, bảo vệ, trật tự, y tế… cho kỳ thi.

5. Phòng Kinh tế – Tài chính:

5.1. Tổ chức thu học phí, lệ phí…. đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp và chuyển danh sách những sinh viên chưa nộp học phí, lệ phí cho Đơn vị quản lý giáo vụ trước ngày 05/9/2014 để tổ chức xét điều kiện dự thi cho sinh viên.

5.2. Phối hợp với Trung tâm KT&ĐBCLGD lập, thẩm định, trình duyệt dự toán kinh phí cho công tác tổ chức kỳ thi.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng các nội dung được nêu tại văn bản.

22/8/2014