17/11/2019

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 12 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 12 năm 2019. Quyết định cấp bằng tốt nghiệp và danh […]
28/10/2019

Quyết định công nhận cấp bằng tốt nghiệp ĐHCQ tháng 10 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 10 năm 2019. Quyết định số 772/TB-HV về việc cấp bằng […]
25/09/2019

Quyết định công nhận cấp bằng tốt nghiệp ĐHCQ đợt 2 tháng 8 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo có bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng 08 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh […]
25/09/2019

Quyết định công nhận cấp bằng tốt nghiệp ĐHCQ đợt 1 tháng 9 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo có bằng tốt nghiệp đợt 1 tháng 09 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh […]
25/09/2019

Quyết định công nhận cấp bằng tốt nghiệp ĐHCQ đợt 1 tháng 8 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo có bằng tốt nghiệp đợt 1 tháng 08 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh […]
14/06/2019

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 6 năm 2019 – Đợt 2

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh sách cụ […]
11/06/2019

Thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 6 năm 2019 – Đợt 1

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh sách cụ […]
21/05/2019

Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 05 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 05 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh sách cụ […]
25/02/2019

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ và đại học tháng 2 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ, đại học tháng 2 năm 2019. Chi tiết […]
15/01/2019

Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng 12 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng 12 năm 2018. Chi tiết thông báo và danh […]