Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ
30/10/2020
Thông báo về việc xét cấp tiền hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng vùng lũ lụt năm 2020
30/10/2020

Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 40/2020/TT-BGD ĐT về  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Tải nội dung Thông tư tại đây: TT 40-2020-xep-luong-vien-chuc-giang-day-trong-dai-hoc-cong-lap

65 lượt xem