Thông báo v/v hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 43 năm 2023

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoàn thành chương trình học bổng khóa học Sakura tại Nhật Bản
22/10/2023
Thông báo triệu tập Ban cán sự lớp sinh viên hệ đại học chính quy tại cơ sở đào tạo Hà Nội
23/10/2023

7Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 43 năm 2023 (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023), theo kế hoạch công tác năm 2023 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi học 05 ngày, từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 27/10/2023.

Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 3 ngày 24/10/2023 và chiều thứ 6 ngày 27/10/2023 tại Cơ sở đào tạo Hà Đông

Từ thứ 5 ngày 26/10/2023, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

Trân trọng!

492 lượt xem