Thông báo quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người học kỳ 2 năm học 2021-2022

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở thành phố Hồ Chí Minh sôi nổi các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”
06/07/2022
Thông báo quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022
06/07/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Quyết định và danh sách kèm theo:SVanthu_45822070612290 (1)

271 lượt xem