Thông báo quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người học kỳ 2 năm học 2021-2022
06/07/2022
Thông báo Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021- 2022
06/07/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Quyết định và Danh sách kèm theo: SVanthu_45822070612340

142 lượt xem