Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2015
10/12/2015
Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin
11/12/2015

Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2014-2015

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 và kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm 2015. Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 260/QĐ-GV&CTSV ngày 22/4/2011 của Học viện về việc ban hành quy định về học bổng KKHT đối với sinh viên hệ chính quy; Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2014-2015. Ngày 10/11/2015 hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2014-2015 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

1.   Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng các khóa từ 2013 đến 2014.

– Hệ Đại học các khóa từ 2011 đến 2014 (Riêng đối với khóa đại học 2011 gồm các ngành ĐTVT, CNTT, Đ-ĐT, ĐPT).

2.   Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

3.   Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 2:

Học bổng KKHT được xét chung trong toàn Học viện và cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có ĐTBCMR bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 2 năm học 2014-2015 của Học viện như sau:

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 10 Số xuất hệ 10 Mức điểm hệ 4 Số xuất hệ 4 Tổng
1 Kỹ thuật điện tử truyền thông Miền Bắc ≥ 7.97 94 ≥ 3.19 58 152
Miền Nam ≥ 7.77 07 ≥ 3.11 16 23
2 Công nghệ thông tin Miền Bắc ≥ 7.55 79 ≥ 3.02 119 198
Miền Nam ≥ 7.35 21 ≥ 2.94 57 78
3 Kỹ thuật điện, điện tử Miền Bắc ≥ 7.50 28 ≥ 3.00 15 43
Miền Nam ≥ 7.30 05 ≥ 2.92 18 23
4 Công nghệ đa phương tiện Miền Bắc ≥ 7.67 08 ≥ 3.07 19 27
Miền Nam ≥ 2.99 48 48
5 An toàn thông tin Miền Bắc ≥ 2.98 25 25
Miền Nam ≥ 2.90 05 05
6 Quản trị kinh doanh Miền Bắc ≥ 3.03 87 87
Miền Nam ≥ 2.95 97 97
7 Kế toán Miền Bắc ≥ 3.08 139 139
Miền Nam ≥ 3.00 24 24
8 Marketing Miền Bắc ≥ 3.02 20 20
Miền Nam ≥ 2.94 15 15

4.   Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng (file kèm theo).

Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện. Danh sách chi tiết tại website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ năm (25/11/2015) để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ tư (25/11/2015). Lớp trưởng các lớp liên hệ với Phòng Kinh tế – Tài chính (Bộ phận một cửa) để nhận học bổng cho các sinh viên trong lớp.

Trân trọng!

Tải về:
Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên được cấp học bổng

11/11/2015

1256 lượt xem