Thông báo kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo về việc triển khai tổ chức giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
20/03/2020
Thông báo về việc cấp tài khoản và mật khẩu thư điện tử cho sinh viên đại học chính quy
20/03/2020

Căn cứ Kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến của Học viện. Học viện thông báo tới các giảng viên và sinh viên kế hoạch giảng dạy – học tập cụ thể từ ngày 23/03/2020 của Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:

  1. Kế hoạch giảng dạy, hình thức đào tạo:

– Triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm TranS và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) từ tuần 13 (từ ngày 23/03/2020) đối với một số lớp học phần lý thuyết/bài tập (danh sách các lớp kèm theo tại Phụ lục 1). Giảng viên và sinh viên tra cứu lịch tại trang Quản lý đào tạo (http://qldt.ptit.edu.vn).

– Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo sức khỏe theo các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, các Giảng viên có thể bố trí giảng dạy trực tuyến tại tại các phòng học theo thời khóa biểu hoặc các địa điểm có đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy. Giảng viên đăng ký cụ thể với phòng Giáo vụ để phục vụ công tác quản lý.

– Đối với các học phần lý thuyết/bài tập khác, lịch giảng dạy – học tập trực tuyến dự kiến triển khai từ tuần 14 (từ ngày 30/03/2020). Phòng Giáo vụ có thông báo cụ thể trong tuần 13.

– Các học phần: Giáo dục thể chất, Thực hành cơ sở, Thực hành chuyên sâu (ngành KT ĐTTT, CN KT Đ-ĐT), phần thực hành của các lớp học phần không tổ chức học trực tuyến. Phòng Giáo vụ sẽ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống Quản lý đào tạo sau khi sinh viên quay trở lại Học viện học tập trung.

– Thời gian giảng dạy – học tập đối với các lớp học trực tuyến được điều chỉnh như sau:

TT Kíp Tiết học Thời gian TT Kíp Tiết học Thời gian
1 1 1 07h30 – 08h20 4 4 7 14h30 – 15h20
2 08h30 – 09h20 8 15h30 – 16h20
2 2 3 9h30 – 10h20 5 5 9 16h30 – 17h20
4 10h30 – 11h20 10 17h30 – 18h20
3 3 5 12h30 – 13h20 6 6 11 19h30 – 20h20
6 13h30 – 14h20 12 20h30 – 21h20

– Hướng dẫn triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trên phần mềm TranS cho Giảng viên và Sinh viên tại Phụ lục 2 kèm theo.

  1. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

Công tác tổ chức giảng dạy – học tập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Giảng viên thực hiện việc điểm danh sinh viên lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến, qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS của Học viện.

  1. Tổ chức thực hiện:

a. Các Khoa/Bộ môn:

– Phổ biến thông tin chủ trương, kế hoạch tổ chức giảng  dạy – học tập trực tuyến tới các giảng viên;

– Phối hợp đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên;

b. Các Phòng chức năng:

– Phòng Giáo vụ, Văn phòng Học viện (Bộ phận Thanh tra đào tạo) kiểm tra, theo dõi tình hình giảng viên giảng dạy trên phần mềm giảng dạy trực tuyến;

– Phòng Giáo vụ theo dõi tiến độ, kế hoạch các lớp học phần để có điều chỉnh phù hợp.

– Văn phòng Học viện (Tổ CNTT) phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho giảng viên và sinh viên trong quá trình tổ chức giảng dạy – học tập.

– Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tổ chức truyền thông tới các giảng viên, sinh viên; thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình sinh viên tham gia học tập;

c. Các Giảng viên, Cố vấn học tập:

– Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch đã ban hành và các văn bản hướng dẫn của Học viện.

– Phối hợp phổ biến và thông tin tới sinh viên về chủ trương, kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến của Học viện.

d. Đối với Sinh viên:

– Cài đặt, sử dụng phần mềm TranS để tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của Học viện. Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên;

– Sử dụng hệ thống Quản lý học tập trực tuyến LMS để tự học có hướng dẫn thông qua các tài liệu, bài giảng do giảng viên cung cấp.

– Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của Học viện khi tham gia học tập trực tuyến.

  1. Thông tin hỗ trợ, liên hệ:

– Hỗ trợ kỹ thuật công ty Namviet Telecom: 0903.212.322/0856.838.282

– Phòng Giáo vụ: Anh Ngô Xuân Thành – Phó Trưởng phòng: 0913.053.636, Anh Nguyễn Ngọc Quang – Chuyên viên: 0917.235.206

– Văn phòng Học viện (Tổ CNTT): Anh Nguyễn Minh Tuân: 0912.138.183

Học viện thông báo để các Đơn vị, Giảng viên, Sinh viên có liên quan biết và thực hiện.

Danh sách các học phần tổ chức học trực tuyến và hướng dẫn triển khai học tập trực tuyến trên phần mềm:2.TB Ve To chuc hoc tap truc tuyen

Học viện thông báo để các Đơn vị, Giảng viên, Sinh viên có liên quan biết và thực hiện.

8299 lượt xem