Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện từ năm 2024

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam thông báo tuyển dụng
12/04/2023
Giao lưu với Lãnh đạo Tập đoàn Amazon tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh
14/04/2023

Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 06/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện từ năm 2024: Thông báo số 28-TB-SKHCN tỉnh Đăk Lăk về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc CT KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

658 lượt xem