Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.NGUYỄN ĐẮC HẢI

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông năm 2015
16/11/2016
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Ngọc Điệp
23/11/2016

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU CẢM BIẾN CHẤT LỎNG KIỂU TỤ ĐIỆN CHO ỨNG DỤNG CẢM NHẬN THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG TRONG KÊNH DẪN

Tác giả

Nguyễn  Đắc Hải

Chuyên ngành

Kỹ thuật điện tử

Nguồn phát hành

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Sơ lược

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài luận án tiến sĩ:

NGHIÊN CỨU CẢM BIẾN CHẤT LỎNG KIỂU TỤ ĐIỆN CHO ỨNG DỤNG CẢM NHẬN THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG TRONG KÊNH DẪN

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Mã số: 62.52.02.03

Họ và tên NCS: Nguyễn Đắc Hải

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS. Chử Đức Trình

2. TS. Nguyễn Ngọc Minh

Đơn vị đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đề uất cấu tr c cảm iến tụ điện mới:

1. Cảm iến kiểu tụ điện có cấu tr c dạng cung tròn gồm một kênh cảm iến và một kênh tham chiếu (cho cấu tr c vi sai) nhằm loại ỏ nhiễu nguồn và nhiễu dây dẫn.
2. Cảm iến kiểu tụ điện dạng thẳng sử dụng cấu tr c vi sai cho phép loại ỏ được nhiễu kênh dẫn.
3. Cảm iến dạng chữ U (cấu tr c DC4D) đồng thời đo được cho cả kênh chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện. Cảm iến DC4D đo được cho kênh chất lỏng dẫn điện cao đến S/m. Các cảm iến đề uất đều được chế tạo trên ảng mạch PCB.
CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU: Khả năng ứng dụng trong thực tiễn Luận án này trình ày cấu tr c cảm iến chất lỏng kiểu tụ điện đáp ứng được các yêu cầu ứng dụng tích hợp vào hệ thống chất lỏng có độ dẫn điện cao và chất lỏng không dẫn điện. Kích thước các điện cực của cảm iến cỡ mini mét và cảm nhận được sự thay đổi của điện dung của cảm iến cỡ fF. Các cảm iến kênh dẫn chất lỏng này có thể được sử dụng để phát hiện dòng chảy hai pha trong ngành công nghiệp dầu khí, phát hiện hạt trong kênh dẫn lỏng và phát hiện, đếm tế ào cho các ứng dụng y sinh học.
Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu – Phát hiện vật thể lạ trong mao dẫn. – Phát hiện các tế ào ung thư trong máu bệnh nhân.

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học :

PGS. TS. Chử Đức Trình

TS. Nguyễn Ngọc Minh

Nghiên cứu sinh:

Nguyễn Đắc Hải

 

INFORMATION PAGE OF DOCTOR THESIS Subject: INVESTIGATION OF CAPACITIVE SENSORS FOR FLUIDIC CHANNEL DETECTION Speciality: Electronics Engineering Code: 62.52.02.03 Ph.D. candidate: NGUYEN DAC HAI Supervisor 1: Assoc. Prof. Dr. Chu Duc Trinh Supervisor 2: Dr. Nguyen Ngoc Minh Academic institute: Vietnam Posts and Telecommunications Institute of Technology THESIS CONTRIBUTIONS The thesis proposed three new capacitive sensors for fluidic channel detection: 1. The arc structure capacitive sensor consists of a sensing channel and a reference channel (differential structure) to eliminate industrial noise and common noise. 2. The flat capacitive sensor is based on a differential structure for eliminating common noise. 3. The U-shaped capacitive sensors (DC4D structure) can be simultaneously measured both conductive and non-conductive fluidic channel. DC4D sensors capable of measuring high conductivity fluid channel up to 6 S/m. These proposed sensors are fabricated based on the PCB technologies.
APPLICATIONS IN PRACTICE AND OPENED ISSUES FOR FURTHER STUDY Applications in practice
This thesis presents 3 capacitive sensors for fluidic channel detection, met the application requirements, where the sensors are integrated into the fluid system with both high electrical conductive and non-conductive liquids. In this thesis, dimensions of the sensor’s electrodes are about millimeter scale and measured capacitance changes of about fF. The fluidic capacitive sensors can be used to detect the two-phase flow in the oil and gas industries, the particles in fluidic channels, and the cytometry for biomedical applications.
Opened issues for further study:
– Detection of strange objects in the capillary channel.
– Detection of circulating tumor cells (CTCs) in blood.
Supervisor Ph.D. candidate
Assoc. Prof. Dr. Chu Duc Trinh Dr. Nguyen Ngoc Minh Nguyen Dac Hai

Tài liệu tham khảo