Năm 2013-2014

KHUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014
(Phê duyệt theo QĐ số:    346 /QĐ-HV, ngày  17/ 5 /2013 của Giám đốc Học viện)

 

 

I/ Công tác tuyển sinh
II/ Công tác tổ chức đào tạo các hệ chính quy
III/ Công tác tổ chức đào tạo các hệ từ xa, VHVL (Cơ sở phía Bắc)
IV/ Công tác tổ chức đào tạo các hệ từ xa, VHVL (Cơ sở phía Nam)
V/ Công tác đào tạo Cao đẳng nghề
VI/ Các ngày nghỉ lễ trong năm học
VII/ Ghi chú
1. Đối với các lớp Cao đẳng, Đại học, Liên thông chính quy học theo học chế tín chỉ, các kỳ thi phụ của mỗi học kỳ nếu có tổ chức sẽ có kế hoạch và thông báo sau.
2. Trong quá trình tổ chức, các trường hợp thay đổi liên quan đến kế hoạch đào tạo, danh mục đào tạo… Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Giáo vụ & công tác sinh viên, Trung tâm đào tạo Đại học mở phải có văn bản báo cáo, trình Lãnh đạo học viện để phê duyệt, thực hiện.
3. Đối với công tác tổ chức đào tạo tại các Cơ sở liên kết đào tạo của Học viện (nếu có bổ sung, điều chỉnh), kế hoạch tổ chức đào tạo phải tuân thủ đúng Chương trình đào tạo; Khung kế hoạch đào tạo chung của Học viện. Trường hợp có thay đổi, Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Giáo vụ & công tác sinh viên, Trung tâm đào tạo Đại học mở phải có văn bản báo cáo, trình Lãnh đạo Học viện để phê duyệt, thực hiện./.
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG