Chương trình đào tạo

STT TIÊU ĐỀ TÓM TẮT TẢI VỀ MÁY
1 Ngành Truyền thông Đa phương tiện Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Truyền thông Đa phương tiện – trình độ đại học download3
2 Ngành Công nghệ Đa phương tiện Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Công nghệ Đa phương tiện – trình độ đại học download3
3 Ngành Kế toán Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Kế toán – trình độ đại học download3
4 Ngành Quản trị kinh doanh Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh – trình độ đại học download3
5 Ngành Marketing Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Marketing – trình độ đại học download3
6 Ngành An toàn thông tin Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành An toàn thông tin – Hệ chính quy download3
7 Ngành Công nghệ thông tin Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Công nghệ thông tin – trình độ đại học download3
8 Ngành Điện tử – Viễn thông Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông – trình độ đại học download3
9 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử – trình độ đại học download3
10 Ngành Thương mại Điện tử Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành thương mại điện tử – trình độ đại học download3
11 Ngành Công nghệ Tài chính Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Công nghệ Tài chính download3
12 Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao download3
13 Khoa học máy tính Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Khoa học máy tính download3
14 Ngành Báo chí Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Báo chí download3