02/07/2018
tracuuketqua

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Tháng 06 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Tháng 06 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau: – Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (chi tiết kèm theo) – Danh sách Nghiên cứu sinh  được cấp bằng tốt nghiệp Đại học vừa học vừa […]
08/06/2018
tracuuketqua

Thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 6 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Tháng 06 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau: – Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề (chi tiết kèm theo) – Danh sách Nghiên cứu sinh  được cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ (chi tiết kèm theo) – Danh […]
17/05/2018
tracuuketqua

Thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 5 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 Tháng 05 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau: – Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (chi tiết kèm theo) –  Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng […]
24/04/2018
tracuuketqua

Thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 4 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 Tháng 04 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau:  Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (chi tiết kèm theo) Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố tại […]
24/04/2018
tracuuketqua

Quyết định về việc Công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ tháng 4 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;      Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của […]
07/03/2018
tracuuketqua

THÔNG BÁO CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁNG 03 NĂM 2018

HỌC VỆN THÔNG BÁO CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁNG 03 NĂM 2018 Danh sách chi tiết ở file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/03/111.-Thong-bao-co-bang-D13-HCM-va-tra-no.pdf
23/01/2018
tracuuketqua

Thông báo về việc cấp bằng Thạc sĩ Tháng 1 năm 2018 của Học viện

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Tháng 1 năm 2018 của Học viện cho các NCS , Học viên, Sinh viên có tên sau: Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (chi tiết đính kèm) http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/01/33.pdf    
29/12/2017
tracuuketqua

Thông báo về việc cấp bằng Tiến sĩ, Đại học – Đợt 2 Tháng 12 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp – Đợt 2 Tháng 12 năm 2017 của Học viện cho các Sinh viên có tên sau: Chi tiết file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/1049.pdf
07/12/2017
tracuuketqua

Thông báo về việc cấp bằng Đại học, Cao đẳng – Đợt 1 tháng 12 năm 2017 của Học viện

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp  – Đợt 1 Tháng 12 năm 2017 của Học viện cho các Sinh viên có tên sau: Chi tiết tại file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/TB-980.pdf
03/11/2017
tracuuketqua

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt Tháng 10 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt Tháng 10 năm 2017 của Học viên cho các sinh viên có tên sau: Danh sách sinh viên được cấp bằng (chi tiết ở file đính kèm) http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/853-cap-bang-Thang-10.2017.pdf