17/05/2018
tracuuketqua

Thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 5 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 Tháng 05 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau: – Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (chi tiết kèm theo) –  Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng […]
24/04/2018
tracuuketqua

Thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 4 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 Tháng 04 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau:  Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (chi tiết kèm theo) Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố tại […]
24/04/2018
tracuuketqua

Quyết định về việc Công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ tháng 4 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;      Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của […]
07/03/2018
tracuuketqua

THÔNG BÁO CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁNG 03 NĂM 2018

HỌC VỆN THÔNG BÁO CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁNG 03 NĂM 2018 Danh sách chi tiết ở file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/03/111.-Thong-bao-co-bang-D13-HCM-va-tra-no.pdf
23/01/2018
tracuuketqua

Thông báo về việc cấp bằng Thạc sĩ Tháng 1 năm 2018 của Học viện

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Tháng 1 năm 2018 của Học viện cho các NCS , Học viên, Sinh viên có tên sau: Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (chi tiết đính kèm) http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/01/33.pdf    
29/12/2017
tracuuketqua

Thông báo về việc cấp bằng Tiến sĩ, Đại học – Đợt 2 Tháng 12 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp – Đợt 2 Tháng 12 năm 2017 của Học viện cho các Sinh viên có tên sau: Chi tiết file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/1049.pdf
07/12/2017
tracuuketqua

Thông báo về việc cấp bằng Đại học, Cao đẳng – Đợt 1 tháng 12 năm 2017 của Học viện

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp  – Đợt 1 Tháng 12 năm 2017 của Học viện cho các Sinh viên có tên sau: Chi tiết tại file đính kèm: http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/TB-980.pdf
03/11/2017
tracuuketqua

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt Tháng 10 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt Tháng 10 năm 2017 của Học viên cho các sinh viên có tên sau: Danh sách sinh viên được cấp bằng (chi tiết ở file đính kèm) http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/853-cap-bang-Thang-10.2017.pdf
31/07/2017
tracuuketqua

Thông báo Hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 31 năm 2017

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần. Tuy nhiên, trong tuần 31 năm 2017 (từ ngày 31/07 đến ngày 04/08/2017), theo kế hoạch công tác năm […]
18/07/2017
tracuuketqua

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 07 năm 2017 (tiếp)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng đợt 2 tháng 07 năm 2017. Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm: Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Danh sách chi tiết