Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 10 năm 2018

Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2018
08/01/2019
Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 12 năm 2018
08/01/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 10 năm 2018.

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

Danh sách chi tiết theo thông báo số 771/TB-HV ngày 16 tháng 10 năm 2018 trong file đính kèm

1539 lượt xem