Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2018

Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 05 năm 2018
08/01/2019
Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 10 năm 2018
08/01/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2018.

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

Thông báo số 371/TB-HV ngày 04 tháng 6 năm 2018Danh sách chi tiết
Thông báo số 388/HD-HV ngày 07 tháng 6 năm 2018Danh sách chi tiết

1130 lượt xem