Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 12 năm 2018

Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 10 năm 2018
08/01/2019
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khai màn vòng trường Cuộc đua số
09/01/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 12 năm 2018.

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

Danh sách chi tiết theo thông báo số 1020/TB-HV ngày 27 tháng 12 năm 2018 trong file đính kèm

2061 lượt xem