Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 05 năm 2018

Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 04 năm 2018
08/01/2019
Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2018
08/01/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 05 năm 2018.

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

Danh sách chi tiết kèm theo quyết định số 310/TB-HV ngày 14 tháng 5 năm 2018

1010 lượt xem