Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Thông báo Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021- 2022
06/07/2022
Google tài trợ hơn 2,5 tỷ đồng cho sinh viên Học viện tham gia các khóa học của Google theo Chương trình phát triển nhân tài số
06/07/2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Thực hiện nội dung văn bản số 2598/BGDĐT-GDĐH  ngày 20 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Học viện như sau:

  1. Bổ sung tuyển sinh ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) trình độ đại học hệ chính quy cho Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH).
  2. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH)

TT Trình độ đào tạo Mã ngành xét tuyển  

Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Chỉ tiêu (sau điều chỉnh) Tổ hợp xét tuyển
XT dựa vào KQ thi TN THPT1 Xét tuyển kết hợp2 XT dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 470 170 80 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01).

2 Đại học 7480101 Khoa học máy tính 120 0 0
  1. Các nội dung thông tin khác trong Đề án tuyển sinh đều không thay đổi.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo!

3823 lượt xem