Thông báo: V/v Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp D12KT

Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè)
27/06/2016
Thông báo: V/v Lịch giảng – Danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2015-2016
24/07/2016
Show all

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hệ Đại học chính quy khóa 2012-2016, Ngành Kế toán

(Cơ sở Đào tạo Hà Nội)

Kính gửi:  Các sinh viên Hệ Đại học chính quy khóa 2012-2016, Ngành Kế toán

           Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và căn cứ đề nghị của Khoa Tài chính Kế toán 1, Học viện sẽ tổ chức các Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2012-2016, Ngành Kế toán. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục xin thông báo và kính đề nghị các đơn vị phối hợp để thực hiện nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm

Hội đồng Thời gian Địa điểm
Hội đồng số 1 Từ ngày 23/7/2016 đến ngày 27/7/2016 P. 801A – Nhà A2
Hội đồng số 2 Từ ngày 23/7/2016 đến ngày 27/7/2016 P. 801B – Nhà A2
Hội đồng số 3 Từ ngày 23/7/2016 đến ngày 27/7/2016 P. 803  –   Nhà A2
Hội đồng số 4 Từ ngày 23/7/2016 đến ngày 27/7/2016 P. 401-Nhà A1(*)
Hội đồng số 5 Từ ngày 23/7/2016 đến ngày 27/7/2016 P. 402-Nhà A1(*)
Hội đồng số 6 Từ ngày 23/7/2016 đến ngày 27/7/2016 P. 408-Nhà A1(*)

      ● Ghi chú: Các phòng tại Tầng 4-Nhà A1 là các phòng học do Trunng tâm Đào tạo BCVT I quản lý. Phòng 410-Nhà A1 sử dụng để dự trữ.

 

19/7/2016