Thông báo: V/v Lịch giảng – Danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2015-2016

Thông báo: V/v Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp D12KT
19/07/2016
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2015-2016
25/07/2016
Show all

Thông báo: V/v Lịch giảng – Danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2015-2016
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 12/07/2016

Công bố danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

– Sinh viên hệ niên chế download file kèm (cuối trang), đi học theo lịch thời khóa biểu đã công bố.

– Sinh viên hệ tín chỉ đăng nhập xem trực tiếp thời khóa biểu, danh sách lớp học phần trên website http://qldt.ptit.edu.vn

————————————————————————————————————————————-Ngày 28/06/2016

THÔNG BÁO

V/v: Thông báo Lịch giảng học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè 2016)

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016; căn cứ danh sách đăng ký học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 của sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông; căn cứ kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy của các Bộ môn/Khoa/Viện giảng dạy trong kỳ phụ;

Phòng Giáo vụ: Thông báo Lịch giảng học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè), cụ thể:

1.      Lịch giảng:

–         Phòng Giáo vụ công bố lịch giảng các lớp môn học trong kỳ phụ trên trang Web của phòng:http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu; sinh viên cũng có thể xem trên trang http://qldt.ptit.edu.vn  (hệ tín chỉ);

–         Sinh viên đăng ký học phải thực hiện nghiêm túc lịch giảng, trong quá trình học tập (do lớp ít sinh viên) lịch giảng có thể thay đổi nếu được sự nhất trí của giảng viên, thì phải kịp thời thông báo phòng Giáo vụ.

2.      Danh sách lớp môn học:

–         Phòng Giáo vụ sẽ công bố danh sách chính thức lớp môn học trong tuần thứ hai kể từ khi bắt đầu kỳ học;

–         Tất cả những sinh viên đã đăng ký vượt quá số tín chỉ theo quy định hoặc những sinh viên không đăng ký môn học nhưng lại đăng ký thời khóa biểu sẽ bị loại khỏi danh sách học và thi kết thúc học phần. Những sinh viên thuộc diện trên muốn được tiếp tục học và thi phải làm đơn, giải trình rõ lý do vi phạm gửi về phòng Giáo vụ (văn phòng một cửa) trước ngày 5/7/2016, phòng sẽ xem xét và thông báo sau.

3.      Thời gian học, thi và nộp kinh phí:

–       Thời gian học: Từ ngày 4/7/2016 đến  ngày 7/8/2016 (5 tuần học)

–       Thời gian thi: Từ ngày 8/8/2016 đến  ngày 14/8/2016 (01 tuần thi)

–       Thời gian nộp kinh phí: Từ ngày 11/7/2016 đến 22/7/2016

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến nội dung của thông báo này đến tất cả sinh viên của lớp.

————————————————————————————————————————————-

Ngày 23/06/2016

Danh sách các lớp môn học mở, lớp môn học không mở học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

                Sinh viên download file kèm.

Các sinh viên hệ tín chỉ đề nghị đăng nhập và xem trên website http://qldt.ptit.edu.vn

Tải về:

Danh sách sinh viên hệ niên chế đăng ký học ghép (Có mở lớp)
Danh sách sinh viên hệ niên chế đăng ký học ghép (Không mở lớp)
Danh sách bị hủy kết quả do vi phạm quy định (Không đăng ký nguyện vọng)
Danh sách lớp môn học hệ niên chế (12/07/2016)
Lịch giảng dạy học tập học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Cập nhật 13/07/2016)