Thông báo về việc điều chỉnh danh sách lớp (D09QT2, D09QT3, D09DT2, D08DT2, D08DT3) (28/10/2009 )

Thông báo miễn học phần thực hành các môn GDTC-QP cho SV: Nguyễn Bá Nhật (C09CN)
28/10/2009
Danh sách, điện thoại liên hệ của BCS các lớp CĐ/ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2011-2012 (28/10/2009 )
28/10/2009
Show all
Thông báo về việc điều chỉnh danh sách lớp (D09QT2, D09QT3, D09DT2, D08DT2, D08DT3)

Thông báo số 147/GV&CTSV, ngày 28/10/2009 của Phòng GV&CTSV.

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh danh sách sinh viên của một số lớp sinh viên

 

Kính gửi:    – Các Cán bộ giảng dạy, giảng viên thỉnh giảng các lớp liên quan

      – Ban cán sự các lớp: D09QT2, D09QT3, D09DT2, D08DT2, D08DT3

                     – Các sinh viên có tên trong thông báo.

              

Căn cứ các quyết định cho sinh viên được học tiếp (lên lớp) và đơn đề nghị chuyển lớp của sinh viên, Phòng GV&CTSV thông báo việc điều chỉnh danh sách sinh viên của một số lớp sinh viên như sau:

TT Họ tên sinh viên Lớp cũ Lớp mới Lý do điều chỉnh
1 Trần Lê Vinh D09QT3 D09QT2 Xin chuyển học cùng lớp buổi chiều (D09QT2) để phù hợp với lịch khám chữa bệnh
2 Vũ Văn Dụng D09DT2 D08DT2 Được điều chỉnh từ ngừng học thành lên lớp vì có điều chỉnh điểm TBC năm học 2008-2009 (do kết quả chấm phúc khảo, được điều chỉnh điểm thi học phần)
3 Đỗ Minh Tùng D09DT2 D08DT3 Được điều chỉnh từ ngừng học thành lên lớp vì có điều chỉnh điểm TBC năm học 2008-2009 (do kết quả chấm phúc khảo, được điều chỉnh điểm thi học phần)

Phòng GV&CTSV kính đề nghị các Cán bộ giảng dạy, giảng viên và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện bố trí sinh viên vào lớp và cập nhật dữ liệu quản lý.

Phòng GV&CTSV đề nghị và yêu cầu Ban cán sự các lớp, những sinh viên có tên trong thông báo thực hiện việc ghi danh, báo cáo giảng viên giảng dạy môn học để được học với lớp mới theo lịch học đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Trưởng phòng GV&CTSV (đã ký)