Thông báo V/v: Tư vấn chuyên ngành đào tạo khóa 2021 các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao và khóa 2023 ngành Kế toán

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II năm học 2023 – 2024
28/02/2024
Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành các lớp ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2022
13/03/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp D21CN, E21CN, D21MR, D21QT, D23KT

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2024-2025 và theo đề xuất chọn chuyên ngành đào tạo của các Khoa, phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

1. Các chuyên ngành đào tạo:

  • Công nghệ thông tin tổng 742 sinh viên chia thành 2 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin (dự kiến mỗi chuyên ngành 360-380 sinh viên).
  • Công nghệ thông tin chất lượng cao 186 sinh viên chia thành 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, an toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo.
  • Marketing tổng 230 sinh viên chia thành 02 chuyên ngành: Internet Marketing, Phân tích dữ liệu Marketing số.
  • Ngành Quản trị kinh doanh tổng 175 sinh viên chia thành 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Logistics.
  • Ngành kế toán sẽ triển khai đào tạo chuyên ngành ACCA.

2. Hỗ trợ và tư vấn chọn chuyên ngành:

Để tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc đăng ký chuyên ngành và cung cấp thông tin định hướng nghề nghiệp sau này, phòng Giáo vụ phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức buổi hội thảo “Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành” tại hội trường nhà A2. Cụ thể như sau:

  • Ngành Marketing: 12h00 thứ năm ngày 07/03/2024.
  • Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao: 9h00 thứ bảy ngày 16/03/2024.
  • Ngành Kế toán: 12h00 thứ ba ngày 12/03/2024.
  • Ngành Quản trị kinh doanh: 18h00 ngày 07/03/2024.
  • Ngành CNTT khoa đã tổ chức buổi tư vấn trực tiếp trên lớp.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục danh mục mã chuyên ngành, hướng dẫn đăng ký