Thông báo miễn học phần thực hành các môn GDTC-QP cho SV: Nguyễn Bá Nhật (C09CN)

Thông báo đổi giờ học môn Tiếng Anh của lớp D09CN4
27/10/2009
Thông báo về việc điều chỉnh danh sách lớp (D09QT2, D09QT3, D09DT2, D08DT2, D08DT3) (28/10/2009 )
28/10/2009
Show all
Thông báo miễn học phần thực hành các môn GDTC-QP cho SV: Nguyễn Bá Nhật (C09CN)

Ngày 22/10/2009, Phòng GV&CTSV nhận được đơn của sinh viên Nguyễn Bá Nhật trình bày hoàn cảnh về sức khỏe và xin miễn học, miễn thi các môn Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng (có xác nhận của địa phương và ý kiến của Trạm Y tế Học viện); Căn cứ các quy chế đào tạo hiện hành, Phòng GV&CTSV có ý kiến như sau:

1- Đồng ý cho sinh viên Nguyễn Bá Nhật được miễn học phần thực hành các môn: Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng theo các quy chế đào tạo hiện hành.

2- Sinh viên Nguyễn Bá Nhật được ghi điểm miễn (M) đối với các học phần trên vào bảng điểm học tập, các điểm M không được tính vào điểm TBC học tập của năm học và toàn khóa học.

Phòng GV&CTSV kính đề nghị Bộ môn GDTC-QP hướng dẫn và tạo điều kiện miễn học các học phần nói trên cho sinh viên Nguyễn Bá Nhật.

Trân trọng!

28/10/2009