Thông báo: Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Đại học, cao đẳng

Thông báo: V/v Thay đổi phòng học (20/4/2016 )
20/04/2016
Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016
27/04/2016
Show all

THÔNG BÁO                                                       

KẾT QUẢ HỌP TIỂU BAN XÉT ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

HỆ: Đại học chính quy ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh khóa 2012-2016

(Cơ sở đào tạo Hà Nội)

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán khóa 2012-2016 (các lớp D12QT, KT) cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban đã thống nhất kết luận như sau:

Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp (làm ĐA/KL, học các học phần thay thế tốt nghiệp) cho các sinh viên khóa học như sau:

–   Xét duyệt điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần chuyên môn thay thế. Trong đó:

+ Làm Khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có điểm TBC tích lũy đạt từ 2,6 trở lên và nợ không quá 8TC của những học phần không phải tiên quyết của khóa luận tốt nghiệp.

+ Học các học phần chuyên môn thay thế: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm khóa luận tốt nghiệp. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

– Cụ thể xét duyệt cho:   587 Sv đủ điều kiện,  trong đó:

* Ngành QTKD:          278 sinh viên (có danh sách kèm theo)

* Ngành Kế toán:         309  sinh viên (có danh sách kèm theo)

 (Trường hợp sinh viên đủ điều kiện làm KLTN nhưng có nguyện vọng không làm KLTN mà tham gia học các học phần thay thế  tốt nghiệp thì phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 02 tuần sau khi có thông báo kết luận họp của Tiểu ban)

–   Các trường hợp có sai sót về kết quả học tập, thuộc diện đủ điều kiện làm KL tốt nghiệp, sinh viên làm đơn đề nghị gửi phòng Giáo vụ để xác minh, tổng hợp và  trình Lãnh đạo Học viện xem xét phê duyệt trước ngày tháng 06/05/2016.

–   Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

*Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm ĐA/KLTN sẽ được thông báo sau.

Tải về:

Bảng điểm toàn khóa
Danh sách sinh viên đủ/ chưa đủ điều kiện
26/4/2016