Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo: Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Đại học, cao đẳng
26/04/2016
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016
29/04/2016
Show all
THÔNG BÁO

V/v Nhắc nợ  học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ năm học 2015-2016

các lớp Hệ Đại học, Cao Đẳng, Liên thông chính qui Cơ sở Hà Nội

Căn cứ Quyết số 942/KTTC ngày 22/11/2011 của Giám đốc Học viện về việc  thu nộp học phi và các khoản thu từ Nghiên cứu sinh, học viện sinh viên Học viện.

Căn cứ vào sổ theo dõi thu học phí của Sinh viên Đại học, Cao Đẳng, Liên thông chính qui tính đến ngày 25/03/2016, Học viện thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành trách nhiệm nộp học phí. (Danh sách kèm theo).

Căn cứ thông báo kết luận số 238/TB-HV ngày 25/03/2016 của Lãnh đạo Học viện  về công tác thu nộp hoc phí và việc quản lý các bảng tin tại Cơ sở Hà Đông.

Để thực hiện nghiêm túc các qui chế của Học viện trong công tác thu nộp học phí, Học viện thông báo nhắc nợ và kế hoạch thu hoc phí bổ sung của các kỳ học từ kỳ I năm học 2015-2016 trở về trước như sau:

1.      Mức thu học phí

Áp dụng theo Quyết định của Giám đốc Học viện về mức thu học phí của từng năm học.

2. Thời gian thu: Từ ngày 19/04/2016 đến ngày 28/4/2016

3. Yêu cầu:

      – Sinh viên hoàn thành trách nhiệm nộp học phí theo thời gian đã được Học viện thông báo. Sau thời hạn trên, những sinh viên chưa nộp học phí mà không có đơn xin gia hạn nộp học phí với lý do chính đáng, có xác nhận của địa phương và được Lãnh đạo Học viện phê duyệt sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

      – Phòng Giáo vụ, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp phổ biến thông báo nhắc nợ tới học viên, sinh viên thuộc các đơn vị quản lý hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo qui định

      4. Hình thức thu:

      –     Nộp tiền mặt: Sinh viên nộp học phí tại bộ phận Kế toán- Văn phòng giao dịch một cửa

–     Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

      Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà  Nội

      Nội dung ghi rõ: Học phí kỳ ….. của sinh viên: ………, Lớp: ……., Mã sinh viên:………..

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán – Văn phòng giao dịch Một cửa để được giải đáp (ĐT: 04.33.113.166).

Tải về:

Danh sách sinh viên nợ học phí