Thông báo: Kế hoạch giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi tốt nghiệp môn chính chị cho các lớp đại học chính quy khóa 2010 (D10

Thông báo V/v: Sơ kết học kỳ 2 năm học 2013-2014
19/05/2014
Thông báo V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy ngành Kế toán niên khóa 2010-2014 (D10KT)
03/06/2014
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

KẾ HOẠCH ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KIẾN THỨC DỰ THI TỐT NGHIỆP

CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NIÊN KHÓA 2010-2015 – MÔN CHÍNH TRỊ

(Kèm theo công văn số:   109     /CV – GV  ngày  21  tháng  8 năm 2014 của phòng Giáo vụ  )

TT Môn học Giáo viên Lớp Sĩ số Hội trường Thời gian Ghi chú
1. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Nguyễn Quang Hạnh D10VT1, 2 164 301A2 Kíp 2  thứ 6 ngày 5/12/2014 Lần 2
2. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Nguyễn Quang Hạnh D10VT3-5 174 301A2 Kíp 3  thứ 6 ngày 5/12/2014 Lần 2
3. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Nguyễn Quang Hạnh D10VT6, E10, D10CNPM1 135 301A2 Kíp 4  thứ 6 ngày 5/12/2014 Lần 2
4. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Đào Mạnh Ninh D10CNPM2,3 145 201A2 Kíp 1  thứ 7 ngày 6/12/2014 Lần 2
5. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Đào Mạnh Ninh D10HTTT1,2 &D10ATTT 187 201A2 Kíp 2  thứ 7 ngày 6/12/2014 Lần 2
6. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 Đào Mạnh Ninh D10DTMT, D10XLTH 133 201A2 Kíp 3 thứ 5 ngày 4/12/2014 Lần 2
7. Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 2 Đào Mạnh Ninh D10QTDN, QTM 163 201A2 Kíp 4 thứ 5 ngày 4/12/2014 Lần 2

 

Ghi chú:         – Kíp 1: Từ 7h00 đến 9h00; Kíp 2: Từ 9h00 đến 10h50; Kíp 3: Từ 12h00 đến 13h50; Kíp 4: Từ 14h00 đến 15h50; Kíp 5: Từ 16h00 đến 17h50.

                                – Sĩ số các lớp ôn thi ở trên là theo dự kiến. (Các sinh viên được  làm Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp (không phải Ôn thi các môn CS, CM )