Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT

Thông báo: V/v Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 (7/1/2014 )
07/01/2014
Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức thực tập hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành QTKD
09/01/2014
Show all
Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT
THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh lịch thi môn Tin học cơ sở 1 các lớp C13CN1-2-3-4, C13QT1-2 Trong Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014

 

Căn cứ Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Ban hành ngày 30/11/2013); Theo đề xuất của giảng viên và của khoa Công nghệ thông tin. Phòng Giáo vụ thông báo chuyển lịch thi môn Tin học cơ sở 1 các lớp C13CN1-2-3-4, C13QT1-2 như sau:

TT Môn thi Lớp Lịch thi cũ    Lịch thi mới
1 Tin học cơ sở 1 C13CN1 Kíp 1 – 20/01/2014

(phòng 609-A3)

Kíp 1 –  19/01/2014

(phòng 503-A3)

2 Tin học cơ sở 1 C13CN4 Kíp 1 – 20/01/2014

(phòng 609-A3)

Kíp 1 –  19/01/2014

(phòng 503-A3)

3 Tin học cơ sở 1 C13QT1 Kíp 1 – 20/01/2014

(phòng 609-A3)

Kíp 1 –  19/01/2014

(phòng 503-A3)

4 Tin học cơ sở 1 C13CN2 Kíp 1 – 20/01/2014

(phòng 609-A3)

Kíp 1 –  19/01/2014

(phòng 503-A3)

5 Tin học cơ sở 1 C13CN3 Kíp 1 – 20/01/2014

(phòng 609-A3)

Kíp 1 –  19/01/2014

(phòng 503-A3)

6 Tin học cơ sở 1 C13QT1 Kíp 1 – 20/01/2014

(phòng 609-A3)

Kíp 1 –  19/01/2014

(phòng 503-A3)

Trân trọng thông báo./.

Tải về:

Toàn văn thông báo