Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức thực tập hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành QTKD

Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT
08/01/2014
Thông báo: Danh sách lớp học phần – Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014 (14/1/2014 )
14/01/2014

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp

hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành QTKD (lớp L12QT1,2) Cơ sở đào tạo Hà Nội

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, trên cơ sở hướng dẫn của Học viện về việc thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp hệ liên thông đào tạo theo học chế tín chỉ;  Căn cứ kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2014, Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ liên thông khóa 2012 ngành QTKD như sau:

1.      Điều kiện được đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

Sinh viên đã hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp cuối khóa, không nợ học phí và không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập. Sinh viên đủ điều kiện sẽ đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo 2 hình thức là: Làm khóa luận tốt nghiệp (Đạt mức điểm tích lũy do Hội đồng xét ĐKDT tốt nghiệp Học viên xét) hoặc Học và thi một số học phần chuyên môn (SV thực hiện 02 tiểu luận tương ứng 6 tín chỉ). Cụ thể

– Sinh viên được xét làm khóa luận tốt nghiệp nếu đạt 2 yêu cầu sau:

–          Điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4-hệ tín chỉ đạt từ 2,80 trở lên tương đương với đạt từ 7.0 trở lên theo thang điểm 10–hệ niên chế.

–          Không nợ quá 8 tín chỉ của những học phần không phải là tiên quyết của KLTN.

– Các trường hợp đủ điều kiện còn lại phải thực hiện 02 tiểu luận theo hướng dẫn. Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp nếu có nhu cầu có thể chuyển sang thực hiện 02 tiểu luận.

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp do còn nợ học phần thực tập tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã trả nợ xong...

– Danh sách sinh viên được thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp và hình thức tương ứng xem tại websitehttp://www.ptit.edu.vn/giaovu.

2.      Kế hoạch và hình thức thực hiện:

– Sinh viên tập trung nghe hướng dẫn, phân nhóm và đăng ký: 9h00 ngày 13/01/2014 tại Hội trường 1.

– Sinh viên đăng ký, thực hiện Khóa luận/Tiểu luận theo sự hướng dẫn của Khoa QTKD1 và theo kế hoạch tốt nghiệp Học viện đã ban hành.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để tham dự hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

Toàn văn thông báo
Hướng dẫn tổ chức thực tập và tốt nghiệp
Danh sách sinh viên thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp
Bảng điểm kèm theo