Thông báo: V/v Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 (7/1/2014 )

Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 (2/1/2014 )
02/01/2014
Thông báo điều chỉnh lịch các lớp C13CN, C13QT
08/01/2014
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ II năm học 2013-2014

Kính gửi:     Các lớp sinh viên  ĐH, CĐ chính quy khóa 2012 cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ Quy định đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu  sinh viên ĐH, CĐ chính quy khóa 2012 (trừ các lớp CLC)  thực hiện:

1. Các lớp D12CN2, D12CN5, D12ĐT2 không được đăng ký môn học theo kế hoạch do vi phạm quy trình đăng ký. Sau khi xem xét, Học viện cho phép được đăng ký từ 0h ngày 8/01/2014 đến 8h ngày 10/01/2014.

2. Sinh viên xem lịch học trên hệ thống, rà soát các môn học, số lượng tín chỉ đăng ký và đối chiếu với phiếu đăng ký (phiếu có xác nhận của CVHT), nếu không đúng phải làm đơn gửi về phòng Giáo vụ (bộ phận một cửa) trước ngày 17/01/2014. Các trường vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

3. Sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh đăng ký (rút bớt hoặc bổ sung môn học, không điều chỉnh lịch học) làm đơn (theo mẫu) gửi về phòng Giáo vụ trước ngày 17/01/2014.

4. Các trường hợp sinh viên bảo lưu kết quả học tập, ngừng học, học lại….xem danh sách đã công bố, nếu chưa có tên hoặc có vướng mắc phải làm đơn đề nghị gửi phòng Giáo vụ trước ngày 17/01/2014 (Học kỳ II năm học 2013-2014 Học viện không tổ chức lớp riêng, trừ trường hợp đặc biệt môn học đó không còn trong chương trình đào tạo).

5. Các trường hợp đăng ký không đủ số tín chỉ (<14 TC) do điều kiện ràng buộc của môn học, Học viện căn cứ phiếu đăng ký, xem xét và bố trí vào lớp học phần, đồng thời yêu cầu các sinh viên thuộc diện trên phải chủ động lập kế hoạch học tập và trả nợ các môn học đó trong kỳ hè.

                 Sau ngày 16/01/2014 phòng Giáo vụ công bố danh sách chính thức lớp học phần trong học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên  ĐH, CĐ chính quy khóa 2012 và sẽ không điều chỉnh cho bất kỳ trường hợp nào.

       Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Mẫu phiếu đăng ký, điều chỉnh môn học