Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2011-2012 của các lớp D08QT và C09CN (13/5/2011 )

Thông báo kết quả đánh giá, XLRL và các quyết định khen thưởng, kỷ luật, học bổng sinh viên năm học 2010-2011
09/05/2011
Thông báo phát bằng, trả hồ sơ HSSV đối với các lớp TCD05
18/05/2011
Show all
Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2011-2012 của các lớp D08QT và C09CN
(12/5/2011), phòng GV&CTSV thông báo danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2011-2012 của các lớp D08QT và C09CN (danh sách này có hiệu lực từ năm học 2011-2012).

Trân trọng.