Thông báo kết quả đánh giá, XLRL và các quyết định khen thưởng, kỷ luật, học bổng sinh viên năm học 2010-2011

Danh mục các quy định, văn bản về học phí, học bổng, lệ phí (7/5/2011 )
07/05/2011
Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2011-2012 của các lớp D08QT và C09CN (13/5/2011 )
13/05/2011
Show all

(10/5/2011), phòng GV&CTSV thông báo kết quả đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện và các quyết định kỷ luật sinh viên năm học 2010-2011:

1/ Kết quả đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện:

– Học kỳ 1 năm học 2010-2011 (File kèm);

– Học kỳ 2 năm học 2010-2011 (chưa có);

2/ Các quyết định khen thưởng: 

– Khen thưởng Đoàn sinh viên tham dự Olympic toán học năm 2011 (File kèm);

– Khen thưởng các đội sinh viên đạt giải cuộc thi lập trình ACM/ICPC 2011 của Học viện (File kèm);

– Khen thưởng 10 tập thể lớp và 202 sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt học kỳ 1 (File kèm);

3/ Học bổng học tập: xem tại  Danh sách khen thưởng

4/ Các quyết định kỷ luật: 

– Kỷ luật đình chỉ học tập 1 năm học (6 sinh viên) vì vi phạm kỷ luật, tháng 5/2011 (File kèm);

– Kỷ luật cảnh cáo (8 sinh viên) vì vi phạm kỷ luật, tháng 5/2011 (File kèm);

– Kỷ luật cảnh cáo (19 sinh viên) vì không nộp học phí và quá hạn cho phép nợ, tháng 5/2011 (File kèm);

– Kỷ luận khiển trách (10 sinh viên) vi phạm kỷ luật, tháng 5/2011 (File kèm);

Trân trọng.