Nghị định 49/2010 và thông tư 29/2010 về chế độ học phí, miễn giảm và trợ cấp… (2/12/2010 )

Thông báo Danh sách sinh viên nợ học phí (16/11/2010)
19/11/2010
Thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD (từ 27-30/12/2010)
17/12/2010
Show all
Nghị định 49/2010 và thông tư 29/2010 về chế độ học phí, miễn giảm và trợ cấp…

1/Nghị định 49/2010/CP-NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ:

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015

2/Thông tư liên tịch  số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày  15  tháng 11   năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ