Thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD (từ 27-30/12/2010)

Nghị định 49/2010 và thông tư 29/2010 về chế độ học phí, miễn giảm và trợ cấp… (2/12/2010 )
02/12/2010
Danh sách sinh viên được khen thưởng trong phong trào HSSV và kỳ thi Olympic tin học sinh viên 2010
21/12/2010
Show all
Thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD (từ 27-30/12/2010)
(17/12/2010), phòng GV&CTSV thông báo LỊCH THI VÉT của các lớp TCD06VT/QTKD từ ngày 27 đến 30/12/2010 như sau: (FILE update ngày 19/12/2010).

Phòng GV&CTSV thông báo tới BCS các lớp và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.

Phòng GV&CTSV kính đề nghị các Giảng viên, các Khoa đào tạo 1 và các Đơn vị có liên quan phối hợp và tạo điều kiện tổ chức thực hiện.

Trân trọng!