Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp (C12)

Thông báo: Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015
06/01/2015
Thông báo: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014
12/01/2015
Show all

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

 

Các lớp: Cao đẳng chính quy khóa 2012 – 2015 (C12)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 (QĐ số 451/QĐ-HV ngày 05-6-2014), căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Cao đẳng chính quy các khóa 2012-2015, Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức thực tập tốt nghiệp và thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp của các lớp thuộc hệ trên cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

1.      KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1.         VT C12VT 1-3 179 4 tuần: Từ 02/03/2015 đến 29/03/2015 Khoa VT1 (chủ trì)

Viện KHKTBĐ

 
2.         CN C12CN 1,2 127 6 tuần: Từ 02/03/2015 đến 12/04/2015 Khoa CNTT1 (chủ trì)

Viện CNTT&TT

3.         QTKD C12QT 1,2 94 6 tuần: Từ 02/02/2015 đến 29/03/2015

(Không tính 02 tuần nghỉ tết âm lịch)

Khoa QTKD1 (chủ trì)

Viện KTBĐ

4.         KT C12KT 1-3 117 6 tuần: Từ 02/03/2015 đến 12/04/2015 Khoa TCKT1

II. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THỰC TẬP, TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Khung kế hoạch
Đề cương thực tập tốt nghiệp
7/1/2015