Thông báo: Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh
31/12/2014
Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp (C12)
07/01/2015
Show all
THÔNG BÁO

Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015

 

Căn cứ  Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ ngày 01/7/2014, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 (gọi tắt là Thông tư 20/2014) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

Căn cứ danh sách thống kê sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông cao đẳng – đại học chính quy thuộc đối tượng xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015, Học viện thông báo hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ miễn giảm học phí về Học viện đề việc chi trả kinh phí cấp bù học phí cho sinh viên theo đúng quy định, cụ thể như sau:

I. Đối tượng và hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

TT Đối tượng được xét miễn/giảm học phí Hồ sơ cần nộp

(Bản sao có chứng thực không quá 06 thángtính đến ngày nộp hồ sơ và phải có bản chính để đối chiếu)

1 – Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945;

– Sinh viên là con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

– Sinh viên là con của liệt sỹ;

– Sinh viên là con của thương binh;

– Sinh viên là con của người được hưởng chính sách như thương binh;

– Sinh viên là con của bệnh binh;

– Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Đơn đề nghị MGHP (Mẫu 1)

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Giấy xác nhận thuộc đối tượng người có công và thân nhân người có công do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc UBND xã cấp.

4. Bản sao hộ khẩu thường trú

5. Giấy cam kết (Mẫu 3)

2 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa

 

 

 

 

1. Đơn đề nghị MGHP (Mẫu 1).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ.

4. Bản sao hộ khẩu thường trú

5. Giấy cam kết (Mẫu 3).

3 Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 1. Đơn đề nghị MGHP (Mẫu 1).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Kết luận của Hội đồng xét duyệt Trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu 2– Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012); Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2014, 2015).

4. Bản sao hộ khẩu thường trú

5. Giấy cam kết (Mẫu 3).

4 Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 1. Đơn đề nghị MGHP (Mẫu 1).

2. Bản sao giấy khai sinh

3. Bản sao giấy chứng nhận dân tộc thiểu số/ sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2014, 2015).

4. . Bản sao hộ khẩu thường trú

5. Giấy cam kết (Mẫu 3).

5 Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn 1. Đơn đề nghị MGHP (Mẫu 1).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người của UBND xã.

3. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú.

4. Giấy cam kết (Mẫu 3).

 

 

6

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; 1. Đơn đề nghị MGHP (Mẫu 1).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh.

3. Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động.

4. Bản sao hộ khẩu thường trú

5. Giấy cam kết (Mẫu 3).

II.Thời gian nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí

1.Sinh viên thuộc đối tượng xét miễn, giảm học phí có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và nộp cho đơn vị quản lý công tác sinh viên tại các cơ sở đào tạo, cụ thể như sau:

–         Cơ sở đào tạo Hà Nội: Ô số 7, số 8, Văn phòng Giao dịch một cửa (Bộ phận Phòng Chính trị và Công  tác sinh viên)

– Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh: Phòng Giáo vụ và Công  tác sinh viên

2. Việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí được xét theo học kỳ, vì vậy sinh viên phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Học viện sẽ không giải quyết trường hợp sinh viên nộp hồ sơ thiếu và không đúng thời gian quy định.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/01/2015 – 14/01/2015.

* Lưu ý– Sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng sinh viên thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xét miễn giảm học phí cho học kỳ tiếp theo.

– Sinh viên  thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở nhiều trường thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất.

– Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình đào tạo tại Học viện chỉ được miễn, giảm học phí và hưởng trợ cấp xã hội ở 1 chương trình đào tạo.

– Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội đối với các kỳ học chính, không áp dụng đối với học kỳ hè (học kỳ phụ).

– Không thực hiện việc miễn giảm học phí đối với sinh viên trong thời gian bị kỷ luật buộc ngừng học, thời gian sinh viên ngừng học để trả nợ.

Học viện thông báo và yêu cầu Học viện Cơ sở, các Khoa đào tạo, các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan; Ban cán sự các lớp sinh viên và các sinh viên có liên quan triển khai thực hiện.

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Các mẫu đơn đề nghịhttp://portal.ptit.edu.vn/giaovuwp-content/uploads/2016/10/TB_mien_giam_HP_năm2014-201530.12.2014-1.doc