Kế hoạch hướng dẫn ôn tập đề cương và giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán niên khóa 2011-2015

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo Hà Đông (Đợt tháng 6/2015)
26/05/2015
Thông báo V/v: Phân chuyên ngành đào tạo cho các lớp D12QT, C13CN
02/06/2015
Show all

Ngày 02/06/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KIẾN THỨC DỰ THI TỐT NGHIỆP

CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN NIÊN KHÓA 2011 – 2015

(Kèm theo công văn số:  27 /CV – GV  ngày   06   tháng  4  năm 2015 của phòng Giáo vụ )

TT MÔN HỌC GIẢNG VIÊN LỚP SĨ SỐ HỘI TRƯỜNG THỜI GIAN GHI CHÚ
1. Cơ sở ngành Quản trị kinh doanh TS. Trần Thị Thập

TS. Trần Thị Hòa

D11QTDN1-3 &D11QTM 65 HT1 13h30 thứ 5 ngày 9/4/2015

7h30 thứ 5 ngày 9/4/2015

 

13h30 thứ 4 ngày 10/6/2015

8h00 thứ 5 ngày 11/6/2015

Lần 1

 

 

Lần 2

2. Chuyên môn ngành Quản trị doanh nghiệp ThS. Lê Thị Bích Ngọc

ThS. Phan Tú Anh

D11QT1-3 50 HT1 8h00 thứ 3 ngày 7/4/2015

 

14h00 thứ 5 ngày 11/6/2015

Lần 1

 

Lần 2

3. Chuyên môn ngành Quản trị Marketing TS. Trần Thị Thập D11QTM 15 HT1 9h30 thứ 5 ngày 9/4/2015

 

8h00 thứ 4  ngày 10/6/2015

Lần 1

 

Lần 2

4. Cơ sở ngành Kế toán TS. Đặng Thị Việt Đức

ThS Nguyễn Thi Chinh Lam

D10KT1-7 100 HT1 8h00 thứ 4 ngày 8/4/2015

 

8h00 thứ 4  ngày 10/6/2015

Lần 1

 

Lần 2

5. Chuyên môn ngành Kế toán ThS Đinh Xuân Dũng

ThS Vũ Quang Kết

D10KT1-7 100 HT1 8h00 thứ 6 ngày 10/4/2015

14h00 thứ 6 ngày 10/4/2015

 

8h00 thứ 2 ngày 8/6/2015

14h00 thứ 2 ngày 8/6/2015

Lần 1

 

Lần 2

6. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 Đào Mạnh Ninh D11QTDN1,2 120 HT1 8h00 thứ 4 ngày 8/4/2015

 

8h00 thứ 3 ngày 09/6/2015

Lần 1

 

Lần 2

7. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 Đào Mạnh Ninh D11QTDN3 &D11QTM 127 HT1 14h00 thứ 4 ngày 8/4/2015

 

14h00 thứ 3 ngày 09/6/2015

Lần 1

 

Lần 2

8. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 Nguyễn Quang Hạnh D11KT1-4 206 HTA2 14h00 thứ 4 ngày 8/4/2015

 

 8h00 thứ 5 ngày 11/6/2015

Lần 1

 

Lần 2

9. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 Nguyễn Quang Hạnh D11KT5-7 141 HT1 8h00 thứ 5 ngày 9/4/2015

 

 14h00 thứ 5 ngày 11/6/2015

Lần 1

 

Lần 2

 

Ghi chú:         –  Trong giờ hành chính: mỗi buổi 5 tiết; Ngoài giờ hành chính: mỗi buổi 4 tiết  

– Giảng viên ghi đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi giảng dạy và gửi về phòng GV – Tầng 1 nhà A1 (B. Hằng )

Trân trọng ./.

2/6/2015