Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2023
09/05/2024
Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2023-2024
22/05/2024

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                                       – Cố Vấn học tập các lớp        

                                        – Sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 1989/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 28/12/2022 về việc ban hành quy định về thu, nộp học phí và các khoản thu đào tạo khác tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ thông báo số 281/TB-HV ngày 18/03/2024, thông báo số 466/TB-HV ngày 23/04/2024 về việc thu học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 của Giám Đốc Học viện;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 16/05/2024. Học viện thông báo:

  1. Danh sách sinh viên dự kiến:
  • Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ II năm học 2023-2024;
  • Không được đăng ký môn học học kỳ phụ năm học 2023-2024.
  • Không được đăng ký môn học học kỳ I năm học 2024-2025.
  1. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

– Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện;

-Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý đào tạo sinh viên tại địa chỉ: Http://qldt.ptit.edu.vn

  1. Nếu sinh viên có vướng mắc về công nợ học phí, sinh viên cần liên hệ phòng Tài chính- Kế toán để được xem xét giải quyết, hoặc gọi qua số điện thoại phòng TCKT: 024.33.113.166 từ ngày 17/05/2024 đến ngày 20/05/2024.

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Tải về:

573hv( XỬ LÝ SV NỢ HỌC PHÍ)

DANH SÁCH SV CHƯA NỘP HP kèm thông báo(16.5.24)