Chuẩn đầu ra ngành Điện tử viễn thông

 (Kèm theo Quyết định số 440/ĐT&KHCN ngày 26/06/2009 của Giám đốc Học viện)
Chuẩn đầu ra của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thể hiện ở 6 yêu cầu mà Học viện đặt ra và cam kết với xã hội, với người học, là sẽ trang bị cho người học trong quá trình đào tạo, đó cũng là yêu cầu đối với người học. Sáu yêu cầu được cụ thể hóa bằng: Kiến thức, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm, Năng lực, Hành vi và Ngoại ngữ của người học sau khi ra trường.
1. Về kiến thức
Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau:

 • Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương phổ cập về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên; chú trọng trang bị kiến thức về Toán học, Vật lý làm nền tảng  cho học tập kiến thức ngành.
 • Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cốt lõi và cần thiết về cấu kiện quang điện tử, mạch điện, điện tử tương tự, điện tử số và các quá trình xử lý tín hiệu.
 • Kiến thức ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện và hiện đại về viễn thông, kiến thức căn bản trong hội tụ điện tử – tin học – viễn thông, bao gồm cả lý thuyết, thực hành và thực tế mạng lưới.

2. Về kỹ năng
Người tốt nghiệp chương trình đại học ngành Điện tử viễn thông có những kỹ năng:

 •  Phân tích tổng hợp sửa chữa mạch điện tử trang thiết bị viễn thông.
 • Triển khai dịch vụ viễn thông, các phương thức bảo mật hệ thống.
 • Thiết kế, lắp đặt, vận hành, tổ chức khai thác, quản lý các thiết bị và hệ thống viễn thông.
 • Phân tích và xử lý các sự cố kỹ thuật vừa và nhỏ trang thiết bị và hệ thống viễn thông.
 • Nắm chắc các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về viễn thông.
 • Nghiên cứu, tiếp cận với các thiết bị điện tử và hệ thống viễn thông mới hướng tới mục tiêu cải tiến và thiết kế mới.

3. Kỹ năng mềm

 Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống,  khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

4. Về năng lực

 • Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lực đảm nhận công việc các vị trí cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.
 • Có năng lực tham gia các dự án về viễn thông;
 • Có năng lực làm việc ở vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về viễn thông tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.
 • Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước cũng như nước ngoài.

5. Về Hành vi đạo đức

 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.
 • Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.
 • Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

6.  Về ngoại ngữ

 •  Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC.
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.